«Maneke Azy amin'ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao.» — Ohab. 3:6.

Mofon’aina :

Misy zava-dehibe maro andrasana amin'ny zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra. Ketraka ny foko raha mahita ny tanora ankehitriny aho. Endrey ireo tombontsoa maro azo tanterahina misokatra eo anoloan'izy ireo! Raha tena mikatsaka amin-kitsim-po tokoa ny hianatra ny momba an'i Kristy izy ireo, dia hanome fahendrena azy ireo tahaka ny nanomezany fahendrena an'i Daniela koa Izy. Mety hanovo ny fitarihana avy Aminy, Ilay lehibe indrindra amin'ny mpanolo-tsaina izy. «Ny fahatahorana an 'i Jehovah no fiandoham-pahendrena» - Sal. 111:10. Hoy ny mpanao Salamo: «Mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome .fahalalana ho an 'ny kely saina» -Sal. 119:130. 

Toy izao kosa no soratan'ilay lehilahy hendry: «Maneke Azy amin'ny alehanao rehetra, fa Izy handamina ny lalanao.» Aoka ny tanora hiezaka hahalala ireo tombontsoa izay mety ho tonga ho azy ireo, hanaiky ny hotarihin'ny fahendren'Andriamanitra tsy maniasia. Aoka izy ireo handray ny Tenin'ny fahamarinana ho toy Ilay lehilahy mpanolo-tsaina azy, ka ho kinga amin'ny fampiasana ny sabatry ny Fanahy.» Mpitari-tafika marani-tsaina i Satana; saingy ny miaramila manetry tena sy feno fanoloran-tena ho an'i Jesosy Kristy kosa dia afaka handresy azy. Izao no vaosoratra ny amin'ireo mpandresy, «Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny filazana Azy» - Apok. 12:11.

Tsy azontsika atao velively ny hiantehitra amin'ny tenantsika. Tsy misy afa-tsy fahosana no ao amin'ny herintsika voafetra. Hoy i Jesosy: «Fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona»; fa Izy nampanantena fa raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany» Jao. 15:5,7.

Raisina ho voninahitra lehibe ny hoe voasan'ny mpanjaka raha eto an-tany. Kanefa, andeha hoeritreretintsika ny tombontsoa mahagaga izay atolotra antsika sahady. Raha mankato ireo fitakian'Andriamanitra isika, dia afaka ny ho tonga zanakalahy sy zanakavavin'ilay Mpanjakan'izao rehetra izao. Amin'ny alalan'ilay Mpamonjy nohomboana tamin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, dia ho fenon'ireo voan'ny fahamarinana isika, ary ho mendrika ny hamirapiratra eo amin'ny lapan'ilay Mpanjakan'ny mpanjaka mandritra ny fotoana tsy manam-pahataperana (...) Ny anjara asantsika dia ny mikatsaka ny firaisana ety indrindra amin'ilay Zanakalahin'Andriamanitra, ho voaofana ao amin'ny sekoliny, ho tonga malemy fanahy sy mora fo, hiasa ny asan'i Kristy, hampandroso ny fanjakany ary hanafaingana ny fiaviany indray. - RH, 28 Feb. 1888.