"Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an 'i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho." - Jos. 1:5. 

Mofon'aina :

Taorian'ny nahafatesan'i Mosesy, dia voatendry ho mpitarika ny Isiraely i Josoa, hitondra azy ireo ho any amin'ny Tany nampanantenaina. Nanana ny fahaiza-manao tsara ho an'io toerana manan-danja io izy. Mpanampy voalohany an'i Mosesy izy nandritra ny ampahany betsaka tamin'ny fotoana nirenirenen'ny Isiraely tany an'efitra. Nahita izay asan'Andriamanitra mahatalanjona nataon'i Mosesy izy ary nahatakatra tsara ny toetry ny vahoaka. Iray  tamin'ireo mpisafo tany roa ambin'ny folo nirahina mba hizaha ny Tany nampanantenaina izy, ary iray tamin'ireo roa lahy nanome tatitra tsara momba ny haren'izany tany izany sy nampirisika ny vahoaka mba hiakatra sy haka izany amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Nampanantena an' i Josoa Andriamanitra fa homba azy tahaka ny nombany an'i Mosesy, ary hanamona ny fakany an'i Kanana, raha toa ka mahatoky eo amin'ny fankatoavana ny didiny rehetra izy. Natahotra ny amin'ny fanatanterahana ny iraka nampanaovina azy i Josoa, dia ny hitarika ny vahoaka ho any an-tany Kanana, kanefa nanaisotra ny ahiahiny io fanomezan-toky io. Nandidy ny zanak'Isiraely mba hivonona ho amin'ny dia mandritra ny telo andro izy, ary ny miaramila kosa nasainy niomana ho amin'ny ady. "Dia namaly an’i Josoa izy ireo ka nanao hoe: Izay rehetra andidianao anay dia hataonay; ary izay rehetra anirahanao anay dia halehanay. Araka ny nihainoanay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no hihainoanay anao koa; homba anao anie Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany an'i Mosesy. Izay rehetra mandà ny didinao ka tsy mihaino ny teninao amin'izay rehetra andidianao azy dia hatao maty; koa mahereza sy mahatanjaha hianao. " - Jos. 1:16-18.

Nokendren'Andriamanitra ho fahagagana ny fandalovan'ny Isiraely teo amin'ny ony Jordana. Nandidy ny vahoaka i Josoa mba hanamasina ny tenany, satria hanao zava-mahagaga eo anatrehan'izy ireo Andriamanitra ny ampitson'io. Tamin'ny fotoana voatondro, nanome baiko ny mpisorona izy mba hilanja ny fiara nisy ny lalàn'Andriamanitra ka hitondra izany eo anoloan'ny vahoaka. "Ary hoy Jehovah tamin'i Josoa: Anio no hanandratako anao eo imason'ny Isiraely rehetra, hahafantarany fa tahaka ny nombako an 'i Mosesy no hombako anao koa." - Jos. 3:7. - TFC, b. 4, tt. 156,157.