"Ary nitombo Samoela, sady nomba azy Jehôvah , ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Ary ny Isiraely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba nahalala fa efa mpaminanin'i Jehovah tokoa Samoela." - 1 Sam. 3:19,20. 

Mofon’aina:

Raha vao niseho voalohany tamin'i Samoela tamin'ny fahitana Jehovah, dia fantatry ny olona rehetra fa efa mpaminany tokoa izy. Nanaporofo ny maha-mendrika ny zanakalahin'i Hana ho irak'i Jehovah ny fanambarana tamin-kerim-po ny fampitandremana nataon'Andriamanitra tamin'ny ankohonan'i Ely, na dia nampahory sy mafy aza ny milaza izany adidy izany. "Nomba azy Jehôvah, ka tsy nisy navelany ho raraka an-tany ny teniny. Ary ny Isiraely rehetra hatrany Dana ka hatrany Beri-sheba nahalala fa efa mpaminanin'i Jehovah tokoa Samoela. " 

Amin'ny maha-firenena azy, dia nijanona tamin'ny maha-tsy mpivavaka sy mpanompo sampy azy ny Isiraelita, raha Samoela kosa nandehandeha nitsidika ny tanàna sy ny vohitra sy nanao ezaka hampitodika ny fony amin'ny Andriamanitry ny razany. Namokatra tokoa ny ezaka nataony. Rehefa nandevozin'ireo fahavalony nandritra ny roapolo taona "ny taranak'Isiraely rehetra, dia nalahelo an 'i Jehovah" - 1 Sam. 7:2. Ary hoy i Samoela nanoro hevitra azy: "Raha miverina amin'i Jehôvah amin'ny fonareo rehetra tokoa ary hianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamani-kafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo ho an'i Jehovah, ary aoka Izy ihany no hotompoinareo, dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina Izy" - 1 Sam. 7:3.

Nampianarina tamin'ny andron'i Samoela tahaka izay natao tamin'ny andron'ny Tompo koa ny tena fitiavam-bavaka sy ny fivavahana amin'ny fo. Samy tsy misy vidiny ny endri-pivavahana ivelambelany tsy misy sitraka na eo amin'ny Isiraely moderina na teo amin'ny Isiraely taloha. Izay ilaina amin'izao fotoana izao na tamin'ny fotoana lasa, dia fifohazana amin'ny tena fivavahana vokatry ny fo. Ny mibebaka no dingana voalohany tokony hataon'izay maniry hiverina amin'Andriamanitra; tsy misy olona na iza na iza afaka hisolo toerana ny hafa amin'ny fanaovana izany; tokony hanetry tena eo anatrehan'Andriamanitra sy hahafoy ny sampintsika isika tsirairay avy. Raha vitantsika ny anjarantsika, dia haneho amintsika ny famonjeny Andriamanitra. - PM, tt. 624-625.