"Ary izao no fara-teny nataon'i Davida: hoy Davida, zanak'i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitr'i Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Isiraely : Ny Fanahin'i Jehôvah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako." - 2 Sam. 23:1,2. 

Mofon'aina :

Iza no olona mahatakatra ny vokatry ny mety ho azo avy amin'ireo taona maro nisaintsainana sy nilofosana lany, teny amin'ireo havoana mangingina tao Betlehema? Teo an-daniny dia namolavola ny toetrany sy nanomana ny ho anjara raharahany amin'ny hoavy ny firaisany tamin'ny zavaboary sy tamin'Andriamanitra, ny fikojakojana ireo andian'ondry nifandimbiasan'ny loza sy ny famonjena, ny zava-mahory sy ny fifaliana teo amin'ny fiainany tsotra. Tetsy an-kilany, ny Salamo nataon'ilay mpiventy hira "malemy fanahy tao Isiraely", voaforona tao anatin'ny toe-javatra isan-karazany, dia noforonina tsikelikely mandra-panafana ny fitiavana sy mandra-panatanjaka ny finoana sy ny fitiavam-bavak'ireo fanahy mora tohina mandavana ny taonjato rehetra ho avy.

Fahatanorana tsara fototra sy mendrika toy izany no nanabe an'i Davida hahazo hilahatra ho anisan'ireo olo-manan-kaja eto an-tany indray andro any. Nentin'i Davida nanao hira fiderana ho an'ny Mpahary azy ireo fotoana fisaintsainany ka nanolokolo fahendrena sy fitiavam-bavaka tao aminy ary nahatonga azy ho sakaizan'Andriamanitra sy ny anjely. 

Raha nandinika ireo fahatanterahan'ny Mpahary azy izy, dia nivelatra teo anoloan'ny fanahiny ireo fahatakarana mazava kokoa momba an' Andriamanitra. Nanjary nazava ireo lohahevitra maizina, nanjary tsotra ny zava-tsarotra, nirindra ny tsy fahaiza-mahataka-javatra, ary ny taratra tsirairain'ilay fahazavana vaovao dia nahatonga fientanam-pifaliana vaovao sy antemam-panoloran-tena mamy kokoa ho voninahitr'Andriamanitra sy ny Mpanavotra.

Ny fitiavana izay nanetsika azy, ny fahorian-tsaina izay nahaketraka azy ary ireo fandresena izay niandry azy no nifantohan'ny eritreriny, koa raha nibanjina ny fitiavan'Andriamanitra teo amin'ny fitantanany ny fiainany rehetra izy, dia nidobodoboky ny fitiavana sy fankasitrahana mafana ny fony. Nikarantsana tamin'ny feon-kira kanto kokoa ny feony ary ny lokangany nentanin-karavoana fatratra kokoa. Nihanandroso hery ilay zatovo mpiandry ondry, nihanitombo hatrany ny fahalalana, satria nomba azy ny Fanahin'i Jehôvah. —PM, t. 674 (nasiam-panovana).