"Ary ankehitriny, Jehôvah Andriamanitro ô, Hianao efa nampanjaka ahy mpanomponao handimby an'i Davida raiko; nefa izaho dia mbola zaza ihany, ka tsy fantatro akory izay fivoaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidinao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny hamaroany. Koa omeo ahy mpanomponao saina malady ho entiko mitsara ny olonao hahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy; fa iza moa no mahay mitsara izao olonao betsaka izao?" 1 Mpanj. 3:7-9. 

Mofon'aina :

Nankalazaina ny anaran'Andriamanitra nandritra ny tapany voalohany tamin'ny andro nanjakan'i Solomona. Ny fahendrena sy ny fahitsiana nananan'ny mpanjaka dia nanambara tamin'ny firenen-drehetra ny fahatsaran-toetr'Andriamanitra izay tompoiny. Ny Isiraely no toy ny fahazavan'izao tontolo izao nandritra ny fotoana sasantsasany, ka nandefa lavitra ny taratry ny fahalehibeazan'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny fahendrena tsy nanam-paharoa nananan'i Solomona, na avy amin'ny hareny tsy hita noanoa, na avy amin'ny hery lehibe tao aminy, na avy amin'ny lazany eran-tany ny voninahitry ny fanjakan'i Sôlômôna tamin'ireo taona voalohany nanjakany, fa avy amin'ny voninahitra izay nomeny ny anaran'Andriamanitry ny Isiraely tamin'ny alalan'ny fampiasana feno fahendrena ny fanomezana noraisiny avy any an-danitra.

Arakaraka ny fandalovan'ny taona sy ny nitomboan'ny voninahiny no nikatsahan'i Sôlômôna ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra sady nampitomboany ny fahalalana ara-panahy sy ara-tsaina nananany, ka nizarany tamin'ireo namany ny fitahiana izay noraisiny. Tsy nisy nahalala mihoatra noho ny tenany fa avy tamin'Andriamanitra no nananany ny fahendreny sy ny fahiratan-tsainy, ary nomena azy izany fanomezana izany mba hahazoany mampahafantatra an'izao tontolo izao Ilay Mpanjakan'ny mpanjaka.

Nahafinaritra an' i Sôlômôna fatratra ny fianarana ny tantaran'ny zavaboary, kanefa tsy voafetra tamin'ny sampana manokana iray eo amin'ny fahaizana amam-pahalalana ny fikarohany. Raha nanao fandalinana izay rehetra mikasika ny zavaboary, manana aina na tsia, izy, dia nahazo an-tsaina mazava kokoa ny amin'llay Mpamorona. Fa ao amin'ny herin'ny zavaboary ao amin'ny antokon'ny biby sy ny mineraly, ao amin'ny hazo tsirairay na hazo madinika isanisany, ao amin'ny isaky ny voninkazo, no nahalalany tsara ny fahendrena avy any ambony. Ary raha mbola nitady hampitombo ny fahalalany izy, dia nitombo tsy nitsahatra ny fahafantarany an'Andriamanitra. MM, t. 23.