"Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra Elia ka nanao hoe: Mandra-pahoviana no hiroa saina hianareo? Raha Jehôvah no Andriamanitra, manaraha Azy; fa raha Bala kosa, dia manaraha azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory." - 1 Mpanj. 18:21. 

Mofon'aina :

Teo an-tendrombohitr'i Gileada, atsinanan'i Jordana, no nonenan'ny lehilahin' ny finoana sy ny fivavahana iray, izay tokony hampitsahatra ny fihazakazahan'ny fihemorana tany Isiraely tamin'ny alalan'ny asa ilana fahasahiana nanirahana azy tamin'ny andro nanjakan'i Ahaba. Na dia lavitra ny tanàna malaza tokoa sy tsy mba nanana toerana ambony aza i Elia Tisbita, dia nanaiky ny iraka nampanaovina azy, ary nametraka ny fitokiany tamin'ny Tompo mba hamboatra lalana ho azy sy hanome azy fitahiana be dia be. Voamariky ny finoana sy ny hery ny teny naloaky ny vavany, ary voatokana ho amin'ny asa fanavaozana ny fiainany manontolo. Ny feony dia feon'ilay miantso any an'efitra mba hanameloka ny ota sy hanohitra ny fisondrotry ny ranomasin'ny faharatsiana izay mitosaka amin'ny tany. Ka tamin'ny fisehoany tamin'ny vahoaka ho toy ny mpaniny ny fahotana no nitondrany koa teo amin'ny fanahy mpanota naniry fanampiana ny balisaman'i Gileada tamin'ny alalan'ny hafatra nentiny.

Raha mbola nahita ny vahoaka Isiraely nilentika hatrany hatrany tao amin'ny fanompoan-tsampy i Elia, dia nahatsapa alahelo lehibe sy fahatezerana mafy koa. Efa nanao fahagagana ho an'ny vahoakany Andriamanitra; efa nanafaka azy tamin'ny fanandevozana sy nanome azy "ny tanin'ny jentilisa Izy (...) mba hitandremany ny didiny sy hankatoavany ny lalàny" - Sal. 105:44,45. Kanefa dia mila ho hadino ankehitriny ny soa noraisina tamin'ny Tompo. Ny tsy finoana no nampisaraka fatratra ny vahoaka voafidy tamin'Ilay Loharano niavian'ny heriny.

Torovan'alahelo i Elia raha nibanjina avy tao anatin'ny toeram-piereny tany an-tendrombohitra izany fihemorana izany. Vontom-pahoriana ny fanahiny ka nitalaho tamin'Andriamanitra izy hanisy fetrany ny faharatsian'io vahoaka izay nomeny voninahitra fahiny io, ary mba hofaiziny aza raha ilaina izany, hitarihana azy hahita amin'izao andro ankehitriny izao ny fanalavirany ny zavatry ny lanitra. Nirin'ilay lehilahin'Andriamanitra tokoa ny hibebahan'ireo nihemotra alohan'ny hilentehany lalina ao amin'ny fahotana izay hanome fo an'Andriamanitra handevona azy ireo tanteraka. MM, tt. 95-96.