Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

"Ary nony efa tafita izy roa lahy, dia hoy Elia tamin'i Elisa: Angataho izay hataoko ho anao, dieny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa: Masina hianao, aoka ny anjaran-droa amin'ny fanahinao mba ho ahy." - 2 Mpanj. 2:9. 

Mofon'aina :

Afaka mianatra lesona manan-danja avy amin'ny fanandraman'i Elisa mpaminany isika. Nofidin'ny Tompo mba ho mpanampy an'i Elia i Elisa, ary noporofoiny tamin'ny alalan'ireo fitsapana sy ireo fisedrana nihatra taminy fa mendri-pitokiana tokoa izy. Vonona ny ho tonga sy hanao izay rehetra andidian'ny Tompo azy izy. Tsy niezaka ny nanala tena na dia tamin'ireo fanompoana feno fanetren-tena indrindra aza izy, fa nahatoky hatrany tamin'ny fanatanterahana ireo adidy madinika kokoa tahaka ny fanatanterahany ireo andraikitra goavana kokoa. Vonona mandrakariva izy ny hanompo amin'ny laharana izay anendren'ny Tompo azy, eny, fa na dia mety tsy mahafinaritra loatra aza izany noho ireo fironana ao anatiny. Ka dia nianatra ny leson'ny fanetren-tena sy ny fanompoana hatrany izy teo amin'ny dingana tsirairay nolalovany. (...)

"Ary nony efa tafita izy roa lahy, dia hoy Elia tamin'i Elisa : Angataho izay hataoko ho anao, dieny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa: Masina hianao, aoka ny anjaran-droa amin'ny fanahinao mba ho ahy." Tsy nangataka voninahitra eto an-tany na toerana ambony eo anivon'ireo olona sangany teo amin'ny fiaraha-monina izy. Ny zavatra nangatahiny fatratra dia ny anjaran-droa amin'ny Fanahy nomena ny lehilahy iray izay tsy ho ela intsony dia hakarin'Andriamanitra amim-boninahitra any an-danitra. Fantany fa tsy misy zavatra afa-tsy ny anjaran-droa amin'ny Fanahy izay nitoetra tao amin'i Elia no afaka hanamboatra azy mba hitana ny toerana izay notanan'i Elia, satria nanana fanandramana sy fahendrena mihoatra noho ny an'ny rehetra i Elia, izay tsy azo hafindra amin'ity zatovo ity, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. (...)

Rehefa hitan'Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavany fa mety kokoa ny hanala tsy ho eo amin'ny asany intsony ireo izay nomeny fahendrena manokana, dia ampiany sy ampahatanjahiny ireo mpandimby azy ireo, raha tahiny ka hiandrandra ny fanampiany sy handeha amin'ny lalàny ireo. Mety hanam-pahendrena kokoa noho ireo nodimbiasany aza ireo, satria afaka ny hanararaotra ny fanandraman'ireo taloha ireo mpandimby ary handray lesona avy amin'ny fahadisoany.

Mikarakara amin'ny fomba manokana ny fiangonana ny Tompo. Ireo izay mangataka fahendrena Aminy dia ho fahazavana amin'izao tontolo izao, mamirapiratra ary mamirapiratra hatrany mandra-piposaky ny andro. - Ms 114, t. 1901.