"Ary hoy Izy: Mandehana, ka lazao amin'ity firenena ity hoe: Mandrenesa mandrakariva ihany hianareo, nefa aza mahalala; Ary mijere mandrakariva ihany hianareo, nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity, ary ataovy lalodalovana ny sofiny, ary ataovy mikimpy ny masony, fandrao hahita ny masony, sy handre ny sofiny, ary hahalala ny fony, dia hibebaka izy ka ho sitrana." -Isa. 6:9,10. 

Mofon'aina :

Mazava ny adidin' ilay mpaminany, dia ny hanandratra ny feony hanohitra ny ratsy izay nanjaka. Kanefa natahotra ny hanatanteraka ny asa ihany izy raha toa ka tsy misy fanomezan-toky. "Tompo ô, mandra-pahoviana," hoy izy nanadihady. Dia tsy misy na dia iray amin'ireo olona nofidinao ve mba hahalala, sy hibebaka ka ho sitrana? 

Tsy ho foana anefa ny vesatra am-panahy entiny ho an'i Joda mpaniasia. Tsy handamoka tanteraka ny iraka nampanaovina azy. Na izany aza dia tsy ho voaongotra amin'ny androny ny ratsy izay nitombo nandritra ny taranaka maro. Tsy maintsy ho mpampianatra feno faharetana sy herim-po izy mandritra ny androm-piainany, ho mpaminanin'ny fanantenana sy fandringanana ihany koa.

Rehefa tanteraka ny fikasan'Andriamanitra nony farany, dia hiseho ny vokatra fenon'ny ezaka nataony sy ny vokatry ny asan'ireo mpitondra hafatra mahatokin' Andriamanitra. Tsy maintsy hisy sisa ho voavonjy. Mba haha-zava-misy izany, dia tsy maintsy Isaïampitaina amin'ireo mpikomy ny hafatra fampitandremana sy fitalahoana, hoy ny Tompo: "mandra-pahafoanan'ny tanana, ka tsy hisy mponina, ary ny trano tsy hisy olona, ary ny tany ho lao tokoa; Ary Jehovah hampandeha lavitra ny olona, ka ho be ny lao ao amin'ny tany" - Isa. 6:11,12.

Ireo didim-pitsarana mavesatra izay tsy maintsy hihatra amin'ireo tsy mety mibebaka, dia ady, fanaovana sesitany, fampahoriana; fahaverezan'ny fahefana sy tombambidy eo anatrehan'ny firenena hafa izany; ireo rehetra ireo dia tsy maintsy ho tonga mba hisarihana ireo rehetra mahatsapa ny tanan 'Andriamanitra noratrainy mba hibebaka. Tsy ho ela intsony dia haparitaka amin'ny firenena maro samy hafa ireo firenena folo amin'ny fanjakana avaratra, ka havela ho lao ny tananan'izy ireo. Handravarava misesisesy ny taniny ireo miaramilan'ny firenena fahavalo. Na i Jerosalema aza dia hirodana nony farany, ary Joda kosa hoentin-ko babo. Kanefa na dia izany aza, tsy hafoy tanteraka mandrakizay ilay Tany Nampanantenaina. - RH, 11 Martsa 1915.