"Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra an'i Daniela ho lehibe, ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka any Babylona sy ny fehiny rehetra, sy ho lehiben'ny mpanapaka ny olon-kendrin'ny Babylona rehetra." - Dan. 2:48. 

Mofon'aina :

Ny fiaikena an'i Kristy dia midika zavatra lehibe kokoa noho ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fivoriana fotsiny. Ohatra ho an'ny mpino ny amin'ny hevitry ny fiaikena an'i Kristy i Daniela. Nitana ny andraikitra mavesatry ny praiminisitra teo amin'ny fanjakan'i Babilona izy. Nisy tamin'ireo mpanapaka tao an-dapa no nialona an'i Daniela, ka nitady zavatra hanamelohana azy hahafahan'izy ireo miampanga azy eo anatrehan'ny mpanjaka. Kanefa olom-panjakana nahatoky izy, ka tsy nahita kilema teo amin'ny toetrany na teo amin'ny fiainany izy ireo.

"Dia hoy ireo lehilahy ireo: Tsy ho hitantsika izay hiampangantsika io Daniela io raha tsy ny amin'ny lalàn'Andriamaniny no misy hitantsika hiampangana azy" - Dan. 6:5. Koa nifanaraka izy ireo fa hangataka ny mba hamoahan'ny mpanjaka didy fa tsy tokony hisy olona hanao fangatahana na amin'Andriamanitra na amin'olona ao anatin'ny telopolo andro, afa-tsy amin'ny mpanjaka, ary raha misy tsy mankate io didy io, dia hatsipy ao an-davaky ny liona izy. 

Ka nitsahatra tsy nivavaka intsony ve i Daniela satria hanan-kery io didy io? Tsia, io indrindra no fotoana nilany vavaka. "Nony fantatr'i Daniela fa efa voaisy sonia ny didy, dia nankao an-tranony izy; ary ny varavarankelin'ny tranony ambony nanandrify an'i Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatrehan'Andriamaniny izy, satria fanaony hatramin 'ny taloha izany" - Dan. 6:10. Tsy niezaka nanafina ny fahatokiany tamin'Andriamanitra i Daniela. Tsy nivavaka tao am-pony izy fa tamin'ny feony, ary nataony mafy izany; ary nivoha nanandrify an'i Jerosalema ny varavarankeliny, dia nampiakatra ny fangatahany tany an-danitra izy. (...)

Afaka matoky isika fa raha miafina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika, dia homba antsika mandrakariva i Jesôsy rehefa entina hozahan-toetra noho ny finoantsika isika. Rehefa entina eo anatrehan'ireo mpanapaka sy ireo olo-manan-kaja mba hamaly ny amin'ny finoantsika isika, dia hampahiratra ny saintsika ny Fanahin'i Jehôvah, ka ho afaka hijoro ho vavolombelona ho voninahitr'Andriamanitra isika. Ary raha antsoina hijaly noho ny amin'i Kristy isika, dia afaka ny ho any am-pigadrana amin'ny fahatokiana tanteraka Azy, tahaka ny zazakely matoky ny ray aman-dreniny. Fotoana izay tokony hambolena fatokiana an'Andriamanitra izao. - RH, 3 May 1892.