"Ary Mordekay nampitondra valiny ho amin'i Estera hoe: Aza manao anakampo fa ho afaka mihoatra noho ny Jiosy rehetra hianao, saingy ao an-tranon'ny mpanjaka; fa raha hangina mihitsy hianao amin'izao andro izao, dia hisy fahafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny Jiosy, fa hianao sy ny mpianakavin-drainao kosa dia haringana; Ary iza no mahalala, fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no hanandratana anao ho amin'ny fanjakana?" - Est. 4:13,14.

Mofon'aina :
Fahiny Andriamanitra dia niasa amin'ny fomba mahagaga tamin'ny alalan'ny vehivavy feno fanoloran-tena izay niara-niasa tamin'ny lehilahy nofidin'Andriamanitra mba hijoro ho solontenany. Nampiasa vehivavy Izy mba hahazoana fandresena lehibe sy maharitra. Tsy vao indray mandeha no nitondrany azy ireo, tamin'ny fotoana fahamaihana, teo amin'ny vava asa ka niasa tamin'ny alalan'izy ireo ho famonjena aina maro. Nanatanteraka fanafahana tamin-kery ny vahoakany tamin'ny alalan'i Estera mpanjakavavy ny Tompo. Tamin'ny fotoana izay toa tsy nisy fahefana afaka mamonjy azy ireo, dia niatrika ny olona tamin'ny alalan'ny fifadian-kanina sy ny vavaka ary ny fihetsehana haingana i Estera sy ireo vehivavy nifandray taminy, ka nitondra famonjena ho an'ny olony.

Ny fandinihana ny asa nataon'ireo vehivavy, asa izay nifandraika tamin'ny asan'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoan'ny Testamenta Taloha, dia hampianatra lesona antsika mba hahafahantsika miatrika ireo fahamehana eo amin'ny asa ankehitriny. Mety tsy ho tody amin'ny toerana ambony sy manan-danja tahaka ireo vahoakan'Andriamanitra tamin'ny andron'i Estera isika, kanefa ny vehivavy niova fo dia afaka hiantsoroka anjara andraikitra lehibe eo amin'ny toerana ambany kokoa.

Adidin'ny vehivavy ny hikambana amin'ny vadiny eo amin'ny fifehezana sy ny fanabeazana ny zananilahy sy ny zananivavy, mba hiovan'izy ireo fo ka hanokanany ny heriny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Maro ireo manana fahafahana hijoro miaraka amin'ny vadiny eo amin'ny asa any amin'ny toeram-pitsaboana, hanome ny fitsaboana ilain'ny marary sy hanao tenim-pananarana sy fankaherezana ho an'ny hafa. Misy koa ireo tokony hanaraka fampianarana izay hahamendrika azy ireo hiantsoroka ny andraikitry ny mpitsabo. - SpT, Ser. B, lah. 15, tt. 1,2.