"Dia novakiny mazava ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, sady nohazavainy tsara ny heviny, ka dia azon'ny olona tsara ny teny novakina. Nehemia governora sy Ezra mpisorona, mpanora-dalàna, ary ny Levita izay nampianatra ny olona dia nanao tamin'ny olona rehetra hoe: Masina ho an'i Jehôvah  Andriamanitrareo ity andro ity; koa aza malahelo na mitomany. Fa nitomany ny olona rehetra raha nandre ny tenin'ny lalàna." - Neh. 8:8,9.

Mofon'aina :

Lehilahy nanana tombontsoa i Nehemia sy i Ezra. Nanana asa manokana nampanaovina azy ireo Andriamanitra. Izy ireo dia nasaina niantso ny vahoaka mba handinika ny lalàny mba hahitany ny fahadisoana nataony, satria tsy nampijaly ny vahoakany mba ho tonga tsy manan-kery sy very hevitra ary entina ho babo ho amin'ny tsy misy antony Andriamanitra. Nitahy tamin'ny fombamanokana ireo lehilahy ireo Andriamanitra noho ny fijoroan'izy ireo tamin'ny fahamarinana. Tsy natokana ho mpisorona na mpaminany i Nehemia, fa nampiasa azy kosa hanao asa manokana ny Tompo. Nofidiny ho mpitarika ny vahoaka izy. Tsy niankina tamin'io andraikiny io anefa ny fahatokiany tamin'Andriamanitra.

Tsy havelan'Andriamanitra hisy hanakantsakana ny asany, na dia hita fa tsy mendrika aza ireo mpiasa. Manana olona voatokana Andriamanitra, olona vonona ny hamaly ny antsony, mba ho voaro amin'ny hery miasa mangina mandoto sy mifindra rehetra ny asany. Homem-boninahitra sy hankalazaina Andriamanitra. Rehefa miasa ao amin'ny sain'ny olombelona notendren'Andriamanitra ho mendrika hanao ny asany ny Fanahiny, dia hamaly izy hanao hoe: "Inty aho, iraho aho."

Nasehon'Andriamanitra tamin'ny olona izay nanaovany zava-dehibe fa tsy hiara-miasa amin'ny fahotan'izy ireo Izy. Tsy niasa tamin'ny alalan'ireo izay nanda tsy hanompo Azy tamin'ny tanjona maty paika sy ireo izay nanimba ny lalany teo anatrehany Izy, fa tamin'ny alalan'i Nehemia, satria voarakitra ao amin'ny bokin'ny lanitra ho lehilahim-pinoana izy. Hoy Jehovah: "izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra" - 1 Sam. 2:30. I Nehemia dia naneho ny tenany ho lehilahy azon'Andriamanitra ampiasaina mba hanaisotra ireo foto-kevitra diso sy hamerina indray ireo foto-kevitra avy any an-danitra; ary dia nomen'Andriamanitra voninahitra izy noho izany. Hampiasa olona izay mafy orina amin'ny foto-kevitra tahaka ny vy Andriamanitra, dia ireo izay tsy ho voahozongozon'ny fisainan'ireo efa nanampina ny masony ara-panahy. - RH, 2 May 1899.