«Dia hoy ireo taminy: Iza ary hianao? mba hitondranay valiny ho any amin 'izay naniraka anay. Lazainao ho iza moa ny tenanao? Dia hoy izy: Izaho dia feon'ny miantso mafy any an-efitra hoe: Ataovy mahitsy ny lalan 'i Jehovah, araka izay nolazain'Isaia mpaminany.» - Jao. 1:22,23. 

Mofon'aina :

Lazaiko aminareo marina tokoa: Amin 'izay nateraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana izay lehibe noho Jaona Mpanao-batisa.» -Mat. H:11. Raha nanao fanambarana tamin'i Zakaria ny anjely talohan'ny nahaterahan'i Jaona dia hoy izy hoe: «Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady hofenoina ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny aza.» - Lio. 1:15. Inona no atao hoe fahalehibiazana raha eo amin'ny fanombanan'ny lanitra? Tsy izay isain'izao tontolo izao ho lehibe tsy akory; tsy ny harena, na ny toerana, na ny firazanana ambony, na ny fanomezam-pahasoavana ara-tsaina, amin'ny maha-izy azy ireo avy. Raha ny faharanitan-tsaina tsy miankina amin'ny fiheverana ny fahamboniana no jerena, dia i Satana no mendri-piderana, satria tsy misy olona na iza na iza mahasongona ny fahaizany ara-tsaina. Arakaraka ny halehiben'ny fanomezam-pahasoavana no maha-ozona lehibe azy raha toa ka entina manompo ny "izaho" izany.

Ny fahamendrehana ara-pitondran-tena no misy tombambidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fitiavana sy ny fahadiovana no toetra ankasitrahany indrindra. Lehibe teo imason'ny Tompo i Jaona rehefa nifehy tena tsy hitady voninahitra ho an'ny tenany fa nanondro an'i Jesosy tamin'ny olona rehetra amin'ny maha- Ilay Nampanantenaina Azy, teo anatrehan'ny vahoaka, ary teo anatrehan'ny mpianatry ny tenany manokana. Ny fifaliany tsy nombam-pitiavan-tena teo amin'ny asa fanompoana an'i Kristy dia mampiseho ny karazan-toetra mendrika ambony indrindra izay tsy mbola niseho teo amin'ny olona.

Rehefa maty izy, ny vavolombelona nomba azy nataon'ireo izay nandre ny teny fanambaran'i Jesosy dia ny hoe: "Jaona tsy mba nanao famantarana, nefa izay rehetra nolazainy ny amin 'ity lehilahy ity dia marina avokoa." -Jao. 10:41. Tsy nomena an'i Jaona ny hampidina afo avy any an-danitra, na ny hanangana ny maty tahaka ny nataon'i Elia, na ny hampiasa ny tehim-pahefan'i Mosesy amin'ny anaran' Andriamanitra. Nalefa izy hanambara ny fiavian'ny Mpamonjy, sy hiantso ny olona hiomana ho amin'ny fiaviany. Tamim-pahatokiana indrindra no nanatanterahany ny asa nanirahana azy, hany ka tadidin'ny olona izay nampianariny momba an'i Jesilsy, koa afaka niteny izy hoe: "Izay rehetra nolazainy ny arnin'ity lehilahy ity dia marina avokoa". Antsoin'ny Tompo hanao vavolombelona ny amin'i Kristy toy izany ny mpianatra tsirairay avy. IFM, tt. 223-224.