Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasana amin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, Hanafaka izay nampahorina, hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah.» - Lio. 4:18,19. 

Mofon'aina :

Tsy niteny na inona na inona nampiseho ny maha-lehibe Azy, na ny fahamboniany i Kristy; tsy mba nanao tsinontsinona ny mpiara-belona Aminy Izy. Tsy nampidera fahefana Izy satria hoe avy amin'Andriamanitra, fa ny teniny sy ny asany dia nampiseho fa mahalala ny iraka nampanaovina Azy sy ny maha-Izy Azy lzy. Niresaka momba ny zavatra any an-danitra Izy, toy ny hoe olona efa mahafantatra tsara ny zavatra rehetra any an-danitra. Tahaka ny zanaka miresaka momba ny fifandraisany amin'ny ray aman-dreniny no niresahany momba ny fiarahany manokana sy ny firaisany amin'ny Ray. Niteny toy ny hoe tonga mba hanazava izao tontolo izao amin'ny voninahiny Izy. Tsy mba nanambany ny sekolin'ny Raby mihitsy Izy; satria Izy ilay mpanabe nirahin'Andriamanitra hampianatra ny taranak'olombelona. Nilaza ny amin'ny hitaomany ny olona rehetra ho eo Aminy Izy, sy ny hanomezany azy fiainana mandrakizay, toy ny hoe ao Aminy no misy ny hery rehetra mpamboatra ny rava. Ao Aminy no misy ny hery manasitrana ny aretina ara-nofo rehetra sy ny aretina ara-panahy rehetra.

Tonga teto amin'ny tontolo misy antsika i Kristy, nihevitra mihoatra noho ny fahazoana fahamboniana eo amin'ny olombelona, mba hanatanteraka asa izay hisy vokany any amin'ny mandrakizay. Aiza no ahitanao Azy manao izany asa izany? Tao an-tranon'i Petera mpanarato. Nipetraka teo amin'ny fantsakan'i Jakoba, nanambara ny amin'ny rano velona tamin'ilay vehivavy Samaritana. Teny an-kalamanjana Izy no nampianatra ankapobeny, kanefa indraindray tao amin'ny Tempoly, satria nanatrika ireo fivoriana masina ataon'ny Jiosy Izy. Fa ny fanaony matetika indrindra dia ny nampianatra rehefa mipetraka eny amin'ny tehezan-kavoana eny, na tao anaty sambon'ny mpanarato iray. Niditra teo amin'ny fianan'ireto mpanarato tso-piaina ireto Izy. Nifantoka tany amin'ireo mahantra, ireo mijaly, ireo atao tsinontsinona ny fangorahany; ary maro no voasarika nankeo Aminy.

Rehefa napetraka ny drafi-panavotana dia notapahina fa tsy tokony hiseho amin'ny toetrany maha-Andriamanitra Azy i Kristy; satria raha izany dia tsy ho afaka ny hifandray amin'ireo mahantra sy mijaly Izy. Tsy maintsy tonga tahaka ny olo-mahantra Izy. Azony natao ny niseho tamin'ny toetra izay mifanaraka amin'ny toerana avo misy Azy any amin'ny lapan'ny lanitra; saingy tsy izany; tsy maintsy manatratra ny farany ambany amin'ny fijaliana sy ny fahantran'olombelona Izy, hany ka mety handre ny feony ireo trotraka sy diso fanantenana. - ST, 24 Jona 1897.