« Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona. » Jao. 15:5.

Mofon’aina :

Irin’ny Tompo ny hahatonga ny olona ho loharanon’ny hery miasa mangina avy any an-danitra saingy ny hany misakana ny fahatanterahan’ny drafitr’Andriamanitra dia ny tsy fanokafan’ny olona ny fony hidiran’ny Fahazavan’aina. Ny fihemorana no mahatonga ny Fanahy Masina hiala amin’ny olona saingy amin’ny alalan’ny drafi-panavotana, izany fitahian’ny lanitra izany, dia haverina amin’ireo izay maniry fatratra izany amin’ny fo mahitsy tokoa. Efa nanome toky ny Tompo fa tsy hitsitsy zava-tsoa ho an’ireo izay mangataka Aminy ary ny zava-tsoa rehetra dia voalaza fa omena miaraka amin’ny Fanahy Masina. 

Arakaraka ny ahitantsika ny zavatra tena ilaintsika sy ny zava-mahory antsika indrindra no vao mainka haniriantsika ny fanomezana ny Fanahy Masina. Ho tonga fantsona ny fanahintsika, tsy ho an’ny hambom-po sy ny fahasahisahiam-poana anefa fa ho an’ny fitalahoana mafana indrindra ny mba hirotsahan’ny fahazavana avy any an-danitra. Satria tsy fantatsika ny zavatra ilaintsika, tsy tsapantsika ny fahantrantsika, no anton’ny tsy ahavitantsika manao ny fitalahoana mafana indrindra ka hibanjina an’i Jesôsy, Tompo sy mpanefa ny finoantsika mba handrotsaka ny fitahiana (…) 

Hoy i Jesôsy: “Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondòny, dia hovohana hianareo” - Mat. 7:7. Arakaraka ny ankasitrahantsika ny hasoan’ny zava-panahy sy ny tombambidiny no hiezahantsika hanatratra izany. “Fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona” hoy i Jesôsy; maro anefa no mihevitra fa mahavita zavatra betsaka tokoa ny olona amin’ny heriny sy ny fahendreny voafetra. Vonona i Satana hanoro hevitra mba hahazoany fanahy maro eo amin’izao fiainana izao. 

Raha toa ka tsy tsapan’ny olona fa mila ny torohevitry ny rahalahiny izy, dia misy tsy mety ao satria midika izany fa mitoky amin’ny fahendren’ny tenany izy. Tena ilaina indrindra ny hisian’ny fifanoroan-kevitra eo amin’ny mpirahalahy ao amin’ny Tompo. Izany indrindra no nasaina nampirisihiko mafy efa ho dimy amby efapolo taona izao. Efa naverimberina ombieny ombieny ny fampianarana fa ireo izay tafiditra ao anatin’ny asa fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy tokony handeha araka ny fihevitry ny tenany samirery fa hiara-mikaon-doha eo ambany fitarihan’Andriamanitra kosa. – MR b. 2, t. 333..