Imprimer
Catégorie : Fiambenana maraina

« Mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka hianareo, dia zanak’Andriamanitra tsy manana adidy eo amin’ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin’izao tontolo izao. » Fil. 2:15.  

Mofon'aina :

Ny fiovan-toetra no tokony ho fanambarana amin’izao tontolo izao ny fitiavan’i Kristy mitoetra ao anaty. Ny Tompo dia miandry ny vahoakany hampiseho fa ny hery manavotry ny fahasoavana dia afaka manova ny toetra be fahalemena ka hahatonga izany hitombo ara-dalàna tsara sy hamoa voa betsaka tokoa. 

Mba hahazoantsika mahatanteraka ny zava-kendren’Andriamanitra anefa dia misy ny asa fiomanana tokony hatao. Manasa antsika ny Tompo hanaisotra ny fitiavan-tena ao amin’ny fontsika, izay fototry ny avonavona. Faniriany ny handrotsaka ny Fanahiny Masina amintsika amin’ny fatra feno dia feno ka ampirisihiny isika hanomana ny lalana amin’ny alalan’ny fandavana ny izaho. Rehefa ampileferina eo amin’Andriamanitra ny izaho, dia ho voasokatra ny masontsika hahita ny vato misakana napetratsika teny amin’ny lalan’ny hafa noho ny toetrantsika tsy manahaka ny an’i Kristy. Asain’Andriamanitra esorintsika avokoa ireny. Hoy Izy: “Koa mifaneke heloka hianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana hianareo” - Jak. 5:16. Azontsika atao ny manana ny toky nananan’i Davida rehefa nivavaka toy izao izy taorian’ny fiaikeny ny helony: “Ampodio amiko ny fifaliana amin’ny famonjenao; ary tohàny fanahy mazoto aho. Dia hampianatra ny olon-diso ny làlanao aho; ary ny mpanota hampiverenina aminao” - Sal. 51:12,13. 

Rehefa manjaka ao anaty ao ny fahasoavan’Andriamanitra, dia ho voahodidin’ny rivo-pinoana sy herim-po ary fitiavana toy ny an’i Kristy ny fanahy. Izany dia rivotra izay hamelombelona indray ny aim-panahin’ireo rehetra mifoka azy (…) Izay rehetra mpiombona anjara amin’ny fitiavan’i Kristy mamela heloka, izay rehetra efa nohazavain’ny Fanahin’Andriamanitra ka niova ho mpandala ny fahamarinana dia hahatsapa fa manan-trosa amin’izay fanahy mifanerasera aminy eo anatrehan’ireo fitahiana sarobidy ireo. Hampiasain’Andriamanitra hitaona ireo fanahy izay mety tsy ho tratry ny olom-boahosotra ireo izay manetry tena. Ho voahetsika hilaza teny izay manambara ny fahasoavan’i Kristy mahavonjy izy ireo. – TFC b. 6, t. 43.