"Mba handehananareo miendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andrimanitra", Kolosiana 1: 10

Mofon'aina :.

Misy olona sasany feno fanenenana rehefa miresaka momba ireo fefy apetraky ny Baiboly ho an’ny mpanaraka ny fampianarany. Toa heverin’izy ireo ho fatiantoka lehibe izany fanakantsakanana izany. Manana antony lehibe kosa anefa isika hisaorana an’Andriamanitra amin’ny fontsika manontolo noho ny fananganany fefy avy any an-danitra hampisarahana antsika amin’ny faritanin’ny fahavalo. Misy fironana mazava ao amin’ny fon’olombelona ao izay heverin’ny maro fa tokony harahina mba hahatonga fivelarana tsara indrindra eo amin’ny olona. Izay eritreretin’ny olona ho tena zava-dehibe anefa dia hitan’Andriamanitra fa tsy ho fitahiana velively ho an’ny taranak’olombelona. Ny fanolokoloana izany lafin-toetra izany indrindra mantsy no hahatonga azy ireo tsy ho mendrika ny honina any amin’ilay fonenana any an-danitra ambony. 

Avelan’ny Tompo hiharan’ny fitsapana sy ny fizahan-toetra ny olona mba hialan’ny tain-drendrika amin’ny volamena, saingy tsy manery na iza na iza Izy amin’izany. Tsy mamatotra antsika amin’ny gadra vy Izy na amin’ny tady na koa hanisy fefy lehibe misakana satria ireny dia vao mainka hampitombo ny avonavona fa tsy hampihena izany. Ny fanafodin’ny faharatsiana dia hita ao amin’i Kristy, Mpamonjy mitoetra ao am-po. Mba hahatonga an’i Kristy hitoetra ao amin’ny fanahy anefa, dia tsy maintsy esorina ao aloha ny izaho, ary avy eo dia hisy ny toerana banga izay ny Fanahy Masina no hameno azy. 

Tahaka ny hampidirantsika rivotra madio ao anaty efitrano mihitsy no anadiovan’ny Tompo ny fontsika. Tsy hoe akatontsika ny varavarankely sy ny varavarambe ka afafintsika ao ny ranom-panafody manadio, fa vohaintsika kosa ny varavarana ary sokafantsika midanadana ny varavarankely mba hahazoan’ny rivotry ny lanitra mpanadio miditra ao. Hoy ny Tompo: “Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava” - Jao. 3:21. Tsy maintsy sokafana manandrify ny lanitra ny varavarankelin’ny fironana sy ny fihetseham-po ratsy mba hialan’ny vovoky ny fitiavan-tena sy ny fitiavana ny zavatra ara-nofo. Tsy maintsy diovin’ny fahasoavan’Andriamanitra ireo kiefitrefitra ao an-tsaina, mila mibanjina ireo foto-kevitry ny lanitra ny eritreritra ary ny lafiny tsirairay avy amin’ny toetra kosa dia ilaina diovin’ny Fanahin’Andriamanitra sy omeny hery. —MR b. 2, t. 338.