"Dia talanjona izy rehetra ka niahanahana sady niresaka hoe: Ahoana no tokony ho hevitr'izany?" Asa. 2:12. 

Mofon'aina :

Tokony hivavaka ho amin'ny fanomezana ny Fanahy isika ho fanefitry ny aretim-panahy vokatry ny fahotana. Mila miova ny fiangonana, koa nahoana isika no tsy tokony hiankohoka eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, amin'ny maha-solontenan'ny fiangonana antsika, ka hanao fitalahoana matotra amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka mba hidinan'ny Fanahy Masina avy any ambony ho amintsika? Andeha isika hivavaka mba hifohazan'ny fontsika mangatsiaka rehefa hirotsaka mivatravatra amintsika izany sy mba hananantsika saina hahatakatra fa avy amin'Andriamanitra izany, ka horaisintsika amim-pifaliana.

Misy ireo izay nandray ny Fanahy ho tahaka ny vahiny tsy mendri-kaja, ka mandà ny handray io fanomezana manan-karena io, mandà ny hiaiky ny fisiany, miamboho azy, ary manameloka azy ho toy ny fandraisana tendrony. Rehefa miasa amin'ny alalan'ny olombelona ny Fanahy Masina, dia tsy manontany amintsika ny fomba tokony hiasany. Matetika izy no mihetsika amin'ny fomba tsy ampoizina. Tsy tonga araka izay niheveran'ny Jiosy azy i Kristy. Tsy tonga tamin'ny fomba izay nanome voninahitra azy ireo amin'ny maha-firenena azy Izy. Tonga nanomana ny lalany ireo mpialoha lalana Azy tamin'ny alalan'ny fiantsoana ny olona mba hibebaka amin'ny fahotany, sy hiova fo, ary hatao batisa. Ny hafatra notorin'i Kristy dia ny hoe: "Efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha hianareo ka minoa ny filazantsara." — Mar. 1:15.

Nanda tsy handray an'i Kristy ny Jiosy, satria tsy tonga araka ny fihevitr'izy ireo Izy. Noraisina ho toy ny tsy mety diso ny hevitry ny olombelona voafetra, satria mihantitra miaraka amin'ny taona. Io no loza mandindona ny fiangonana ankehitriny — hamaritra fomba maty paika hiavian'ny Fanahy Masina ny fisainan'ny olombelona voafetra. Na dia tsy miraharaha ny fisiany aza izy ireo, dia efa nisy olona sasany nanao izany. Ary satria tsy maintsy ho tonga ny Fanahy, tsy ny hidera ny olombelona na ny hanohana ny tsangan-kevi-disony anefa, fa ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana, dia ho maro ny hiala Aminy. (...) Tsy mandambolambo na iza na iza ny Fanahy Masina, ary tsy miasa araka ny vinavinan'ny olombelona.

Tsy tokony hampiasa ny Fanahy Masina ny olona voafetra sy feno fahotana. Rehefa ho tonga amin'ny maha-mpananatra azy Izy, amin'ny alalan'ny olombelona fitaovana izay hofidin'Andriamanitra, dia andraikitry ny olombelona ny hihaino sy hankato ny feony. EGW Mat, tt. 1540,1541.