"Dia nanaiky azy izy; ary rehefa niantso ny Apostoly izy, dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesôsy intsony, ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Synedriona, sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitr'izany anarana izany." - Asa. 5:40,41. 

Mofon'aina :

Rehefa miasa ao amin'ny fon'ny olona Andriamanitra ka misarika azy ireny ho eo amin' i Kristy, dia toa misy hery manosika azy ireny, ka lasa mino sy manolo-tena amin'ny hery miasa mangina avy amin'ny Fanahin'Andriamanitra izy ireo. Kanefa raha tsy hazonin'izy ireo ny fandresena sarobidy natolotr'Andriamanitra azy, raha avelan'izy ireo hifoha indray ireo fanao sy fahazarana taloha ka manaram-po amin'ny filalaovana na ny rendrarendran'izao tontolo izao izy ireo, raha manao an-tsirambina ny fivavahana izy ireo ka tsy manohitra ny ratsy intsony, dia hoekena ny fakam-panahy afafin'i Satana, ka ho voatarika hisalasala ny fahamarinan'ny fanandramany voalohany izy ireo. Hitan'izy ireo fa malemy ny herin-tsainy, ary ambaran'i Satana amin'izy ireo fa tsy misy dikany ny fiezahany hanandrana hiaina ny fiainana kristianina. Hoy izy: "Ny fanandramana izay noheverinao fa avy tamin'Andriamanitra dia vokatry ny fientanam-po sy fihetseham-po diso tafahoatra fotsiny." 

Vantany vao raisin'ny olombelona ireo soso-kevitr'ilay ratsy ireo, dia manomboka miseho ho toa marina izy ireny, avy eo dia tohanan'ireo tokony ho nahalala bebe kokoa sy nanana fanandramana lava kokoa teo amin'ny asan'Andriamanitra ireo soso-kevitr'i Satana ireo. Koa dia malahelo mafy ny Fanahy Masina vokatr'izany. Misy ireo izay saika niandany tsimoramora tamin'io laharana io no tonga saina avy hatrany rehefa takatr'izy ireo ny zavatra ataony. Misy kosa anefa ireo izay hanohy hanohitra hatrany ny Fanahy Masina, mandra-pahitan'izy ireo ny fanoherany ho toy ny toetra tsara.

Zavatra mampidi-doza ny misalasala ny fanehoana ny Fanahy Masina, satria raha mampisalasala io fitaovana io, dia tsy hisy tahirin-kery entina hiasana amin'ny fon'ny olombelona intsony. Ireo izay mihevitra ny asan'ny Fanahy ho asan'ny olombelona, ka milaza fa nisy hery miasa mangina diso tafahoatra nanosika azy ireo, dia manaisotra ny fanahiny  tsy hifandray amin'ny loharanon'ny fitahiana. — RH, 13 Febroary 1894.