« Ary amin’izany, satria manana izany fanompoana izany izahay, araka ny nahazoanay famindrampo, dia tsy ketraka. Fa efa nolavinay ny zavatra takona mahamenatra, ka tsy mandeha amin’ny fihendrena, na manatsatso ny tenin’Andriamanitra izahay; fa amin’ny fanehoana ny marina no ideranay tena amin’ny fieritreretan’ny olona rehetra eo imason’Andriamanitra. » 2 Kôr. 4:1,2.

Mofon'aina :

Ranadahy malala, misy loza mandindona antsika noho ny amin’ireo amin’ny laharantsika izay manana hevi-diso manoloana ny fandraisana ny Fanahy Masina. Maro no mihevitra fa porofon’ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ny fientanam-po na ny firehetam-po. Ahiana tsy ho takatra tsara ireo fihetseham-po marina, ary hihen-danja ireo tenin’i Kristy manao hoe: “sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo” – Mat. 28:20. Ahiana haka ny toeran’ny Soratra Masina ireo eritreritra sy ireo famisavisana feno finoanoam-poana. Ambarao amin’ny olontsika hoe: Aza misahirana hitondra zavatra tsy voambara ao amin’ny Tenin’Andriamanitra. Manakaikeza mandrakariva an’i Kristy. Tsarovy ny teniny: “sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao.” - and. 20. 

Momba antsika Izy raha mampianatra ireo teny nolazainy tao amin’ny Testamenta Taloha sy tao amin’ny Testamenta Vaovao ihany koa isika. Ilay nanome ny baiko ao amin’ny Testamenta Vaovao ihany no Ilay Iray izay nanome ny torolalana hita ao amin’ny Testamenta Taloha. Samy masina avokoa na ny Testamenta Taloha na ny Testamenta Vaovao, satria samy mirakitra ny tenin’i Kristy izy ireo. Ny fifandraisana rehetra miainga avy any an-danitra mankatỳ an-tany, hatramin’ny fahalavoan’i Adama, dia nampitaina tamin’ny alalan’i Kristy. Izay mino ny torolalana voarakitra ao amin’ny Testamenta Vaovao sy ao amin’ny Testamenta Taloha, ka manatanteraka ireo zavatra nandidian’i Kristy ao, dia homban’ny Mpamonjy mandrakariva. — KC, t. 126. 

Tsy tamin’ny alalan’ny fahagagana, na tamin’ny alalan’ny fanehoan-javatra mahatalanjona sy tsy mahazatra no nahalafatra ny toetran’ireo Apôstôly sy ireo mpaminany ary ireo olo-masina. Nampiasa ny fahafaha-manao nomen’Andriamanitra izy ireo, ka nitoky tamin’ny fahamarinan’i Kristy irery ihany. Ary ireo rehetra hampiasa io fomba io dia afaka mahazo io vokatra io ihany koa. - GCB, 1 Jolay 1900. 

Fanirian’i Satana raha ny mpandika ny lalàn’Andriamanitra no hilaza ny tenany ho masina. Izany rahateo no ataony. Afa-po tanteraka izy rehefa mametraka ny finoany amin’ny foto-pinoana ivelambelany sy amin’ny fivavahana feno fientanam-po ny olona, satria afaka mampiasa ny olona tahaka izany izy mba hanatontosa ny tanjony, dia ny famitahana fanahy maro. —Ev, t. 597.