"Ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsi-faharatsiana, ny fahamaotinana, ny teny tsy misy kilema, izay tsy azo tsinina, mba ho menatra izay manohitra, satria tsy hisy ratsy hitenenany anareo." – Tit. 2:7,8. 

Mofon'aina :

Manana asa ampanaovina anao ny Tompo, ary raha mihaino ny feony ianao, dia tsy ho tavela ao anatin'ny haizina. Hoy ny Mpamonjy: "Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy." – Jao. 10:27. "Ary ny vahiny tsy harahiny, (...) satria tsy fantany ny feon'ny vahiny." – Jao. 10:5. Azoko antoka fa asehon'ny Tompo anao ny fahatanterahan'ny asa fanavotana sy ny fahafenoany, mba ho feno fitiavana sy fisaorana ny fonao iray manontolo, ary mba hahafahanao maneho amin'ny hafa izay nasehon'ny Tompo taminao. Ny endrik'i Kristy voasokitra ao am-po dia hita taratra eo amin'ny toetra sy eo amin'ny fiainana andavanandro satria maneho ny Mpamonjin'ny tenantsika manokana isika.

Nampanantenaina ho an'izay rehetra mangataka Azy ny Fanahy Masina. Rehefa mandinika ny Soratra Masina ianao, dia eo anilanao ny Fanahy Masina, misolo tena an'i Jesôsy Kristy. Ny fahamarinana dia foto-kevitra velona natao mba hamirapiratra amin'ny fahazavana sarobidy amin'ny saina, ka amin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay indrindra, no hitoriana teny avy amin'Ilay Kristy velona. "Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay." – 1 Kôr. 3:9. Hoy i Kristy tamin'ilay vehivavy tany Samaria: "Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona. (...) loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay." – Jao. 4:10-14.

Ireo izay mitory ny filazantsaran'i Kristy amin'ny fo vonton'ny Fanahiny Masina dia hanome fahazavana sy fankaherezana ary fanantenana ho an'ny fo noana sy mangetaheta ny fahamarinana. Tsy fientanentanana no tiantsika vokariny, fa fiheverana lalina sy matotra, mba hahatonga ireo izay mandre hanao asa mafy orina, azo tsapain-tanana, mahatoky, ary marina, izay haharitra tahaka ny mandrakizay. Tsy mangetaheta fientanentanana na fahataitairana isika; arakaraka ny tsy hananantsika izany no hahatsara ny toe-javatra. Ny fandinihana mangina sy matotra ny Soratra dia sarobidy ary miteraka voka-tsoa. Ity no tsiambaratelon'ny fahombiazana : fitoriana ilay Mpamonjy velona sy Mpamonjy ny tena manokana amin'ny fomba tena tsotra sy matotra mba hahafahan'ny olona mifikitra amin'ny herin'ny Tenin'ny Fiainana amim-pinoana. - PC, tt. 101,102.