"Mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady haharesy lahatra ny mpanohitra." — Tit. 1:9. 

Mofon'aina :

Misy loza mananontanona mandrakariva eo amin'ny famelana zavatra iray hiditra eo anivontsika, izay mety heverintsika ho toy ny fiasan'ny Fanahy Masina, kanefa, raha ny tena marina, dia vokatry ny toe-tsain'ny fandraisana tendrony ihany izany. Raha mbola havelantsika hitarika antsika ho amin'ny lalan-diso ilay fahavalon'ny fahamarinana, dia tsy afaka ny hanantena ny hanatratra ireo mahitsy am-po amin'ny hafatry ny anjely fahatelo isika. Tsy maintsy hamasinina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny fahamarinana isika. Matahotra aho ny amin'ireo zavatra izay mirona mampivilivily ny saina hiala amin'ireo porofo marim-pototry ny fahamarinana, araka izay hita ao amin'ny Tenin'Andriamanitra. Matahotra ny amin'izany aho, ary tena matahotra tokoa. 

Tsy maintsy hazonintsika ao anatin'ny faritry ny fahaizana mandanjalanja ny saintsika, fandrao ho avy ny fahavalo ka hanakorontana ny zava-drehetra. Misy ireo olona manana toetra mientanentana no mora voatarika ho amin'ny fandraisana tendrony. Koa raha havelantsika hiditra ao amin'ny fiangonantsika ireo zavatra izay mety hitarika ny olona tahaka izany ho amin'ny fahadisoana, tsy ho ela dia ho hitantsika ny fitaran'ireo fahadisoana ireo ho amin'ny tendrony lavitra indrindra. Hisy holatra hitoetra eo amin'ny vatan'ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito iray manontolo noho ny fitrangan'ireo zavatra feno korontana ireo.

Mandinika ny fomba hahafahana manonta indray ny sasany amin'ireo fanandramana voalohany aho, mba hampitombo ny fahalalan'ny ankamaroany amin'ny vahoakantsika, satria efa fantatro hatramin'ny ela fa hiseho miharihary indray ny fandraisana tendrony, amin'ny fomba maro samy hafa. Tokony hatanjahintsika ny fitoerantsika amin'ny alalan'ny fiorenana amin'ny Tenin'Andriamanitra, sy amin'ny alalan'ny fisorohana ireo zavatra sy fanao hafahafa izay mahamaika ny sasany tokoa ny handray sy hampihatra azy. Raha havelantsika hiditra ao amin'ny laharantsika ny savorovoro, dia tsy afaka ny hanatanteraka ny asantsika araka ny tokony ho izy isika (...).

Matahotra mafy tokoa aho ny amin'ny zavatra manana endrika fandraisana tendrony hiditra eo anivon'ny vahoakantsika. Misy olona maro, tena maro, tsy maintsy hohamasinina, ary tokony hohamasinina amin'ny alalan'ny fankatoavana ny hafatry ny fahamarinana izy ireo. — S1M, b. 2, tt. 43,44.