"Kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana." - 1 Kor. 14:40. 

Mofon'aina :

Nihaona tamin'ny lehilahy iray sy ny vadiny izay nilaza ny tenany ho manaraka ny Tenin'Andriamanitra sy mino ireo Fanambarana aho (...) Nanana fanandramana hafahafa izy ireo nandritra ireo roa na telo taona lasa. Toa olona tso-po izy ireo (...)

Nambarako tamin'io anadahy io sy ny vadiny fa ny fanandramana niainako tamin'ny fahatanorako, fotoana fohy taorian'ny taona 1844, dia nitarika ahy ho malina, tena malina tokoa, ny amin'ny fanekena zavatra tahaka izay hitanay tamin' izay sy nananaranay ny hafa tamin'ny anaran'ny Tompo.

Tsy misy hadisoana lehibe atao amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mihoatra noho ny famelantsika ny toe-tsain'ny fandraisana tendrony hiditra ao amin'ny fiangonantsika, miaraka amin'ny fomba fiasa hafahafa izay heverina am-pahadisoana fa fiasan'ny Fanahin'Andriamanitra.

Nanoritsoritra ny fanandramany io anadahy io sy ny vadiny, ka nolazainy fa vokatry ny fandraisany ny Fanahy Masina miaraka amin'ny fahefan'ny Apostoly izy io. Raha nanoritra izany izy ireo dia toa mitovy tsy misy valaka amin'izay nasaina natrehintsika sy nahitsintsika teo amin'ny fanandramantsika tamin'ny voalohany izany. 

Tamin'ny fiafaran'ny resadresakay dia nanoso-kevitra ny hiombonanay ao anatin'ny vavaka ny anadahy , tao anatin'ny eritreritra fa mety hihetsika araka izay nosoritany tamiko ny vadiny mandritra ny vavaka, ary amin'izay dia ho afaka hanavaka aho raha toa ka avy amin'ny Tompo izany na tsia. Tsy afaka nanaiky izany aho, satria efa nampahafantarina ahy fa rehefa misy olona manolo-tena ny hampiharihary ireo fampisehoana manokana ireo, dia efa porofo mivaingana izany fa tsy asan'Andriamanitra io.

Tsy tokony havelantsika hitarika antsika ho amin'ny fahakiviana ny fanandramana tahaka izany. Tsy maintsy hiseho amintsika tsindraindray tokoa mantsy izy ireny. Aoka isika tsy hanome toerana ho an'ny fanao hafahafa, izay tena mampivily ny saina hiala amin'ny fanetsehana lalin'ny Fanahy Masina. Ny asan'Andriamanitra dia voafaritry ny fahatoniana sy ny fahamendrehana mandrakariva. Isika dia tsy afaka hanome vahana ny zavatra izay hitondra savorovoro sy hampihena ny zotom-pontsika manoloana ny asa lehibe izay nampiandraiketin'Andriamanitra antsika, dia ny hanomana izao tontolo izao ho amin'ny fiavian'i Kristy fanindroany. S1M b. 2, it 41,42.