"Eny tokoa, fa ataoko fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy." Fil. 3:8. 

Mofon'aina : 

Nomena hery ara-tsaina tamin'ny alalan'i Kristy ny olombelona mba hanovany ny zavatra ankamamiany rehetra sy ahafahany miasa an-tsirapo ho an'Andriamanitra. Raha naompana tanteraka tamin'ny fanaovana ny asan'ny ratsy ny herin-tsaina sy ny herim-batana teo aloha, ankehitriny kosa, noho ny fiasan'ny Fanahin' Andriamanitra, dia misy fanavaozana mitranga. Manazava sy manavao ary manamasina ny fo ny Fanahy Masina. Mibanjina amim-pifaliana tsy hay lazaina ny vokatry ny fiasan'ny Fanahy Masina eo amin'ny olombelona ireo anjely.

Amin'ny alalan'ny fanehoana ny fitiavan'i Kristy manintona sy amin'ny alalan'ny fahalalana io fitiavany io, izay naseho tamintsika fony mbola mpanota isika, dia ho torotoro sy hietry ny fo mafy hatoka, ary ny mpanota kosa hovana ka ho lasa zanak'Andriamanitra. Ny fitiavana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba handroahana ny fahotana hiala amin'ny fon'ny olombelona. Amin'ny alalany no hanovany ny avonavona ho lasa fanetren-tena, ny fifandrafiana sy ny tsy finoana ho lasa fitiavana sy finoana. Tsy mampiasa fepetra an-terisetra Izy. Aseho amin'ny fanahy tsirairay avy i Kristy, ka raha mijery amim-pinoana ilay Zanak'ondrin'Andriamanitra ny olombelona, dia ho velona (...) 

Aseho amin'ny olona i Kristy mba hanahafany ny toetrany sy ny fahatanterahany. Koa satria tanteraka sy tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra ilay ohatra, dia hatao tanteraka ao Aminy ny olombelona izay manahaka ny endrik'i Kristy. Ivelan'i Kristy tokoa mantsy dia tsy afaka ny hisy fahamarinana na oviana na oviana ao am-pon'ny olombelona. Rehefa naidina avy tany an-danitra ny Fanahy, dia nanenika ny fiangonana ny fahazavana, kanefa i Kristy io Fahazavana io; feno fifaliana ny fiangonana, kanefa i Kristy no anton'io fifaliana io.

Rehefa haidina amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao ny Fanahy, dia ho eo am-bavan'ny tsirairay avy ny anaran'i Kristy ary hameno ny fanahy tsirairay avy ny fitiavany. Koa rehefa mandray an'i Jesôsy ny fo, dia mandray an'Andriamanitra ihany koa, satria mitoetra ao amin'i Kristy ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Rehefa mamirapiratra eo amin'ny fanahy ny tara-pahazavan'ny fahamarinan'i Kristy, dia ho voatenona miaraka amin'ny fanandramana ny fifaliana sy ny fiankohofana ary ny fanomezam-boninahitra. — ST, *09 Jona 1890.