"Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina." – Rom. 15:13. 

Mofon'aina :

Betsaka ny zavatra noresahina momba ny fanomezana ny Fanahy Masina, ka raisin'ny sasany ho toy ny faniratsirana ny fiangonana izany. Ny fiainana mandrakizay dia fandraisana ireo singa velona ao amin'ny Soratra Masina sy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Fihinanana ny nofon'ilay Zanak'Andriamanitra sy fisotroana ny rany izany. Hanehoan'ny filazantsara miharihary ny fiainana sy ny tsy fahafatesana izay rehetra manao izany, satria ny Tenin'Andriamanitra dia fahamarinana sy fanahy ary fiainana. Tombontsoa ho an' ireo rehetra mino an'i Jesôsy Kristy ho Mpanavotra ny tenany manokana ny hivelona amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny hery miasa mangina avy amin'ny Fanahy Masina no mahatonga io Teny io, ny Baiboly, ho fahamarinana mandrakizay, izay manome hozatra sy nofotra ara-panahy ho an' izay mikatsaka izany amim-bavaka.

Hoy ny fanambaran' i Kristy: "Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy." – Jao. 5:39. Hahita ireo vatosoan'ny fahamarinana nafenina ireo izay hitrandraka any ambanin'ny tany. Miaraka amin'ny mpikaroka amin-kafanam-po ny Fanahy Masina. Mamirapiratra eo amin'ny Tenin'Andriamanitra ny fahazavan'ny Fanahiny, ka mandrakitra ny fahamarinana ao an-tsaina, amin'ny heviny vaovao sy mamelombelona. Mahatsiaro ho feno fiadanana sy fifaliana mbola tsy tsapany hatrizay ilay mpikaroka. Tsapa tsara mihoatra noho ny taloha rehetra ny hasarobidin'ny fahamarinana. Misy fahazavana vaovao avy any an-danitra mamirapiratra eo amin'ny Tenin'Andriamanitra ka manazava azy, tahaka ny hoe nolokoina tamin'ny volamena ny litera tsirairay. Andriamanitra mihitsy no miresaka amin'ny fo sy ny saina, ka mahatonga ny Teny ho fanahy sy fiainana. 

Manandratra ny fony amin'Andriamanitra ny mpikatsaka marina ny Teniny, ka mangataka ny fanampian'ny Fanahy. Tsy ho ela dia ho hitany izay hitondra azy ho ambonin'ireo fanambarana noforonin'ireo mpihambo ho mpampianatra, izay manana tsangan-kevitra malemy sy mihozongozona, tsy eken'ny Tenin'ilay Andriamanitra velona. — MR b. 21, tt. 131,132.