"Mifalia mandrakariva amin'ny Tompo; hoy izaho indray : Mifalia." – Fil. 4:4. 

Mofon'aina :

Mivavaha, mivavaha amin-kafanam-po ka aza mitsahatra, kanefa aza hadino ny fiderana. Adidin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy ny hanaporofo ny toetr'Andriamanitra. Afaka mankalaza ny Tompo ianao, ary afaka maneho izany koa ny herin'ny fahasoavany manohana izao tontolo izao. Misy vahoaka maro izay tsy mba mankasitraka ny fitiavana lehiben'Andriamanitra na ny famindrampon'i Jesôsy. An'arivony mihitsy aza no manao tsinontsinona ilay fahasoavana tsy manam-paharoa izay naseho teo amin'ny drafi-panavotana. Tsy mazava manoloana io toe-javatra io ireo rehetra miombina amin'io famonjena lehibe io. Tsy mamboly fo feno fankasitrahana izy ireo. Lohahevitra iray tian'ny anjely halalinina anefa ny lohahevitry ny fanavotana; io no ho siansa sy hiran'ireo voavotra mandritra ireo taona tsy manam-pahataperan'ny mandrakizay. Koa tsy mendrika ny hosaintsainina sy hohalalinina amim-pitandrernana dieny izao ary ve izy io? Tsy tokony hidera an'Andriamanitra amin'ny fo sy fanahy ary feo noho "ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona" (Sal. 107:8) ve isika?

Midera an'i Jehovah eo amin'ny fiangonan'ny olony. Rehefa nampitaina tamin'ny Hebreo fahiny ny tenin'i Jehovah, dia izao no baiko azon'izy ireo: "Ary aoka ny olona rehetra hanao hoe: Amena!" – Sal. 106:48. Rehefa nentina tao an-tananan'i Davida ny fiaran'ny fanekena, ka nisy salamom-pifaliana sy fandresena noventesina, "ny olona rehetra nanao hoe: Amena, sady nidera  an'i Jehovah." – 1 Tan. 16:36. Io valinteny feno hafanam-po io dia porofo fa takatr'izy ireo tsara ny teny nolazaina ka nikambana tamin'ny fiankohofana tamin'Andriamanitra izy. 

Misy fombafomba betsaka loatra ao anatin'ireo fotoam-pivavahantsika. Irin'Andriamanitra ny hampahatanjaka ireo mpitandrina izay mitory ny Teniny amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina. Ny olona izay mihaino kosa dia tsy tokony hipetraka ao anatin'ny faharendremana feno tsy firaihana, na koa hijery mivandravandra kanefa ny saina miriorio, ka tsy miraika amin'izay tenenina. Tsy mahasoa ny fivavahan'i Kristy mihitsy ny sary voampita amin'ny tsy mpino tahaka izany. Ireo mpitonon-tena ho Kristianina votsa sy mpanao tsirambina ireo dia feno firehetam-po sy zotom-po rehefa misahana ny raharahan'izao tontolo izao, kanefa ny zavatra manana lanja maharitra mandrakizay dia tsy mampihetsika lalina ny fony. Mety ho tahaka ny hira rnahafinaritra ny feon'Andriamanifra izay ampitainy amin'ny alalan'ireo irany, saingy ireo fampitandremany masina, sy ireo fananarany, ary ireo fankaherezany dia tsy mba nohainoina. Nodonton'ny Fanahin'izao tontolo izao izy ireo. Torina amin'ny sofina lalodalovana sy amin'ny fo vato sy tsy mba rototra ny fahamarinan'ny Tenin'Andriamanitra. Tokony hisy fiangonana mifoha tanteraka sy miasa mba hankahery sy hanohana ireo mpitandrin'i Kristy sy hanampy azy ireo eo amin'ny asa famonjem-panahy. Raha mandeha amin'ny mazava ny fiangonana, dia hisy valinteny mafana sy ravoravo, sy fiderana am-pifaliana mandrakariva. — TFC b. 5, tt. 317,318.