"Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany, no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany." - 2 Kor. 8:3,4. 

Mofon'aina : 

Raha niitatra sy nivelatra ny fitoriana ny filazantsara, dia nitaky hoenti-manana misimisy kokoa izany mba hanohanana ny ady natao hatramin'ny nahafatesan'i Kristy. Vokatr'izany dia lasa filana tena maika noho ny teo ambanin'ny fanjakana hebreo ny lalan'ny fanaovana fiantrana. Ankehitriny Andriamanitra dia mitaky fanomezana, tsy latsa-danja, fa lehibe kokoa noho ny tamin'ny fotoana tamin'ny lasa rehetra. Ny foto-kevitra napetrak'i Kristy dia hoe: tokony ho arakaraka ny fahazavana sy ny fitahiana noraisina ny fanomezana sy ny fanatitra. Hoy Izy: "Fa izay nomena be, dia be no hotadiavina aminy." - Lio. 12:48.

Ho setrin'ny fitahiana nirotsaka nandritra ny tantaran'ny Kristianina, dia nanao asa fiantrana sy fanaovan-tsoa ireo mpianatra voalohany. Nitarika ho amin'ny fandavan-tena sy ny fanoloran-tena ho amin'ny famonjena ny hafa ny firotsahan'ny Fanahin'Andriamanitra, taorian'ny nandaozan'i Kristy ny mpianany sy niakarany tany an-danitra. Rehefa tojo fahoriana ireo olo-masina mahantra tao Jerosalema, dia nanoratra mahakasika ny asa fiantrana tamin'ireo Jentilisa kristianina i Paoly, ka nanao hoe: "Fa araka ny itomboanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na aminny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin'izao fahasoavana izao." - 2 Kor. 8:7. Eto dia ampitovina tantana amin'ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahazotoana ny fiantrana.

Ireo izay mieritreritra fa afaka ny ho Kristianina tsara izy ireo kanefa manentsina ny tadininy ary manidy ny fony amin'ny antson'Andriamanitra ho amin'ny falalahan-tanana, dia mitoetra ao anatin'ny fitaka mampahatahotra. Misy olona milaza ho tia fatratra ny fahamarinana, ka raha mbola teny no resahina, dia liana fatratra ny hahita ny fandrosoan'ny fahamarinana izy ireo, kanefa tsy manao na inona na inona ho amin'ny fampandrosoana izany fahamarinana izany izy. Maty ny finoan'ny olona tahaka izany, tsy mba tanterahina amin'ny alalan'ny asa. Ny Tompo dia tsy mbola nanao fahadisoana na oviana na oviana hanova fanahy iray, kanefa namela azy ho eo ambanin'ny fahefan'ny fieremana rehefa avy nanova azy. — RH, 25 Aogositra 1874.