"Fa na iza na iza hianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy vavy; fa iray ihany hianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesôsy." - Gal. 3:27,28. 

Mofon'aina :

Tsy misy fanavakavahana ny amin'ny firenena, ny amin'ny firazanana, ny amin'ny foko izay eken'Andriamanitra. Izy no mpamorona ny taranak'olombelona manontolo. Fianakaviana iray tamin'ny alalan'ny famoronana ny olombelona rehetra, ary iray koa noho ny fanavotana. Tonga i Kristy handrava ny rindrina fampisarahana rehetra, hampidanadana ny efitrefitra rehetra ao amin'ny tempoly mba hahazoan'ny fanahy tsirairay manatona an'Andriamanitra malalaka. – HF, t. 401.

Tsy manaiky fanavakavahana foko na fihodirana ny fivavahan'ny Baiboly. Tsy mijery ny laharana, na ny harena, na ny voninahitra eo amin'izao tontolo izao izany. Tombanan'Andriamanitra ho toy ny olona ny olona rehetra. Aminy dia ny toetran'ny olona tsirairay no mamaritra ny tombambidiny. Koa tokony hanaiky ny Fanahin'i Kristy ao amin'izay isehoany isika. TFC 9:223. Toy izany no nitadiavan'i Kristy nampianatra ny mpianany momba ny fahamarinana milaza fa tsy misy zara tany, tsy misy firazanana, tsy misy sarangan'ny mpifehy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra; fa tsy maintsy mandeha any amin'ny firenena rehetra izy, mitondra ny hafatry ny fitiavan'ny Mpamonjy. VM, t. 19. 

Hirodana ny rindrin'ny fanavakavahana ara-pirehan-kevitra, sy ara-pirazanana ary ara-poko rehefa tafiditra ao am-pon'ny olona ny toe-tsaina misionera marina. Ho foana amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra ny hevitra mibahana mialoha. — RH, 21 Janoary 1896. 

Nisy rindrina fampisarahana natsangana teo anelanelan'ny fotsy hoditra sy ny mainty hoditra. Hidaraboka ho azy tahaka ny mandan'i Jeriko ireo rindrin'ny hevitra mibahana mialoha ireo rehefa mankato ny Tenin'Andriamanitra ny Kristianina, izay mandidy azy hanana fitiavana fara tampony ho an'ny Mpahary azy sy fitiavana tsy mitanila ho an'ny mpiara-belona aminy. RH, 17 Desambra 1895.

Rehefa hilatsaka ny Fanahy Masina, dia handresy ny hevitra mibahana mialoha ny olombelona, amin'ny alalan'ny fiezahana hamonjy ny fanahin'ny olombelona. Hofehezin'Andriamanitra ny saina. Hitia tahaka izay nitiavan'i Kristy ny fon'ny olombelona. Hojerena amin'ny fomba tena hafa noho izay ijerena azy ankehitriny ny karazam-pihodirana. Manandratra ny saina ho amin'ny rivo-piainan'ny lanitra, madio, ary tsy misy fitiavan-tena ny mitia tahaka izay itiavan'i Kristy. — TFC, b. 9, t. 209.