"Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo. Mahonona tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany." - 1 Pet. 5:7,8. 

Mofon'aina :

Raha resena lahatra ny amin'ny fahotana amin'ny maha-mpandika y lalan'Andriamanitra azy izao tontolo izao, dia ny Fanahy Masina no tsy maintsy fitaovana miasa amin'ny alalan'ny olombelona fitaovana. Mila miala amin'ny faharendremany tahaka ny fahafatesana ny fiangonana. Miandry tokoa mantsy ny Tompo ny hitahy ny vahoakany izay hahatsapa ny firotsahan'izany fitahiana izany, ka hampiely izany amin'ny tara-pahazavana mazava sy matanjaka. "Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio (...). Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako." – Ezek. 36:25-27. Raha toa ka lasa saha mahavokatra ny efitra teo amin'ny fiangonana, ary ny saha mahavokatra lasa ala, dia noho ny Fanahin'Andriamanitra nirotsaka tamin'ny vahoakany izany. Efa ela no niandrasan'ireo tafiky ny lanitra ny olombelona fitaovana, dia ireo mambran'ny fiangonana izany, mba hiara-miasa amin'izy ireo amin'ilay asa lehibe tsy maintsy hotanterahina. Miandry anao izy ireo. Midadasika tokoa ny saha, ary lehibe ny tanjona, ka tsy maintsy mirotsaka eo amin'ny fanompoana ho fitaovana hanehoana ny herin'Andriamanitra ny fo nohamasinina rehetra. 

Etsy an-kilan'izany dia hisy hery avy any ambany hanetsiketsika ny zavatra rehetra. Hita miharihary amin'ny alalan'ny fitaka, sy ny fahadisoan-kevitra, ny fahoriana, ary ny Ioza sy ny heloka bevava tsy mbola fahita ny fiasan'ireo anjelin'ny ratsy. Raha mampiasa ireo anjelin'ny famindrampo amin' ny alalan' ireo olombelona fitaovana Andriamanitra, i Satana kosa mampiasa ireo fitaovany ka mampanompo ireo hery rehetra izay milefitra eo ambanin'ny fifehezany. Hisy tompo maro sy andriamanitra maro. Ho re ny antsoantso manao hoe "Indro, ety Kristy" sy ny hoe "Indro ery" . Haneho miharihary ny fiasany eny rehetra eny amin'ny alalan'ny teti-dratsy laliny i Satana, mba hamiliviliana ny fifantohan'ny vahoakan'Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny andraikiny ankehitriny. Hampifoha fanantenana diso ao an-tsain'ireo izay manaiky ny hofitahina ny fisehoan'i kristy sandoka. Hitsangana faingana ireo mambran'ny fiangonana malina, ka haneho amin'ny tena endriny, eo anatrehan'ny vahoaka, ny fisehoan'ny herin'i Satana. — GCDB, 28 Febroary 1893.