"Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Miala aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy." Apok. 18:4. 

Mofon'aina :

Na dia eo aza ny fitambotsoran'ny finoana sy ny fitiavam-bavaka hita hatraiza hatraiza, dia misy mpanaraka an'i Kristy marina ao amin'ireny fiangonana ireny. Alohan'ny hiharan'ny fitsaran'Andriamanitra farany amin'ny tany dia hisy fifohazan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra eo amin'izay tsy mbola hita hatramin'ny andron'ny Apostoly eo amin'ny vahoakan'ny Tompo. Harotsaka amin'ny zanak'Andriamanitra ny Fanahiny sy ny heriny. Amin'izany fotoana izany dia betsaka no hisaraka amin'ireo fiangonana izay efa nanakalo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny teniny tamin'ny fitiavana izao tontolo izao. Betsaka ny olona, na mpitandrina na mpiangona, no hanaiky amim-pifaliana ireo fahamarinana lehibe izay asain'Andriamanitra torina amin'izao vaninandro izao mba hanomana vahoaka ho amin'ny fiavian'ny Tompo fanindroany. Tian'ny fahavalon'ny fanahy ny hisakantsakanana io asa io; ary alohan'ny hala-tahaka. Hasehony amin' ireo fiangonana izay azony tazonina eo ambanin'ny heriny mamitaka fa mirotsaka ny fitahian'Andriamanitra manokana hiseho amin'izay heverina ho fifohazana ara-pivavahana lehibe. Vahoaka marobe no hiravoravo fa miasa amin'ny fomba mahagaga ho azy Andriamanitra, nefa asan'ny fanahy hafa izany. Amin'ny endrika ara-pivavahana no hitadiavan'i Satana hanitarana ny heriny miasa mangina eo amin'ireo mpivavaka kristianina.

Betsaka tamin'ny fifohazana niseho nandritra ny tapany farany tamin'ny taonjato farany teo no efa niasan'ireny hery ireny, na be na kely, ary mbola hiseho indray izany amin'ireo fihetsiketsehana hiitatra bebe kokoa amin'ny ho avy. Misy fihetseham-po taitaitra, fampifangaroana ny marina sy ny diso, izay voakendry indrindra hoenti-mandiso lalana. Tsy misy na iza na iza tokony ho voafitaka anefa. Eo amin'ny fahazavan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy sarotra ny mahafantatra ny tena toetran'ireny fihetsiketsehana ireny. — HM, t. 478.