"Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany fa araka ny iombonanareo fijaliana amin'i Kristy dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin'ny fisehoan'ny voninahiny koa." — 1 Pet. 4:12,13. 

Mofon'aina : 

Mety hitondra tombony ho antsika amin'ny lafiny maro ny fanenjehana. Raha zakaina izany dia hampitombo ireo toetra tsara izay tsy ho nisy mihitsy raha tsy nisy zava-tsarotra niaretan'ny Kristianina iray. Ary ny finoana, ny faharetana, ny fandeferana, ny toe-tsain'ny lanitra, ny fitokiana amin'ny fitantanan'Andriamanitra, ny fangorahana ireo nania, ireo no valin'ny fitsapana niaretana. Ireo ny fahasoavan'ny Fanahy, izay mamontsina, mamony, ary mitondra voa eo anivon'ny fitsapana sy ny fahoriana. Ny halemem-panahy sy ny fanetren-tena, ary ny fitiavana dia mitombo mandrakariva eo amin'ny hazon'ny Kristianina. Raha raisina amin'ny fo tsotra sy marina ny teny, dia hihamalefaka ny fo vato, ka ny finoana mihazona ny teny fikasana sy miankina amin'i Jesôsy no handresy. "ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika." — 1 Jao. 5:4.

Izy, ilay nanokatra ny Soratra Masina ary nanome tamin'ny mana avy tany an-danitra, no manjary manana anjara amin'ny toetr'Andriamanitra. Tsy nanana fiainana afa-tsy ny maha-Kristy Azy Izy. Nahare feo avy tany an-danitra Izy nanao hoe: "Ity no Zanako malalako Izay sitrako." — Mat. 3:17. Izany feo izany no antoka ho Azy fa nekena ho Malala Izy, ary fantany fa tsy maintsy manana ny toetra izay mahafaly an'Andriamanitra Izy. Neken'Andriamanitra tanteraka ny hahatonga an'i Kristy ho solontsika, ho antoka ho antsika; ka hahatonga ny olon-drehetra izay miantso ny Anarany ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary ho iray amin'i Kristy ka tsy ho menatra ny hiantso antsika hoe rahalahy Izy. Izy Ilay inoantsika no mitondra fanampiana amin'ny fotoana rehetra ilana izany; koa satria mitoetra miaraka Aminy isika, dia mihamitombo araka ny endriny. "Fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra, toy ny avy amin'ny Tompo, dia ny Fanahy." — 2 Kôr. 3:18. "Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesôsy Kristy." — 2 Kan 4:6 — RH, 28 Jona 1892.