"Ary noho izany mifalia, ry lanitra sy hianareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny." Apok. 12:12.

Mofon'aina :

Ireo izay manokana ny aminy manontolo ho an'Andriamanitra dia tsy havelan'ny fahavalon'ny fanahy hiaina am-pilaminana. Hanatona azy ireo amin'ny fakam-panahy mamitaka izy; amin-kafetsena tokoa no hisintonany azy ireo hiala amin'ny fahatokiana amin'Andriamanitra. Hotambazany izy ireo, tahaka ny nataony tamin'i Kristy tany an'efitry ny fakam-panahy, nanao hoe: "Izao rehetra izao dia homeko Anao, raha hiankohoka eto anatrehako Hianao." — Mat. 4:9.

Inona anefa no tokony havalin'ny Kristianina ny fakam-panahy alefan'ilay ratsy? Tokony hiteny izy hoe: "Tsy hampiasa hery miasa mangina ho fampandrosoana asa hafa ankoatra izay mikasika an'i Kristy aho. Tsy tompon'ny tenako aho fa novidina lafo, tsy ny hanao izay mahafinaritra ahy no antom-piainako; fa efa novidina aho, ny ran'i Kristy no onitra noho ny amiko. Tsy misy zavatra hafa azoko omena an'i Kristy mihoatra izany; satria ny ampaham-potoana rehetra amin'ny fiainako dia Azy avokoa. Fananany aho, mpanompo manatanteraka ny sitrapon'ny Tompoko".

Izany ihany no toerana azo antoka ho antsika, ary raha toy izany avokoa ny fomba fisainan'ny mambra tsirairay ao amin'ny fiangonana, dia hanana hery lehibe tokoa ny fiangonana hitaomana sy hahazoana fanahy maro ho eo amin'i Kristy. Ny asa atao amin'ny fo mizarazara izay sady manompo an'Andriamanitra no manompo ny devoly no mahatonga ny fiangonana tsy handray ny Fanahy Masina.

Ho tonga fahazavan'izao tontolo izao tokoa ny fiangonana raha manolo-tena feno ho an'Andriamanitra ny mambra, raha miray amin'ny Fanahy Masina izy ireo, raha misy ny fifandraisana ao anatin'ny filaminana, raha manaraka fandaminana mba ho fampitana zava-tsoa amin'ny hafa izy ireo. Tokony miezaka mampiseho an'i Kristy ny mambra tsirairay, amin'ny fombany sy ny fiainany, ka ho maro amin'ireo izay manakiana ny teny sy ny asa ataon'ireo mitonona ho Kristianina no ho voataona ho eo amin'ny Mpamonjy.

"Fa Andriamanitra, Izay nandidy hoe: Aoka ny mazava hahazava ao amin'ny maizina, no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesôsy Kristy. Fa manana izao rakitra izao amin'ny tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny halehiben'ny hery, fa tsy avy aminy." — 2 Kor. 4:6,7. — The Home Misionary, 01 Oktobra 1892.