“Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany”.  Efes. 6:10

Mofon’aina:

Amin’ny maha-vahoakan’Andriamanitra dia miandry ny fiavian’ny Tompo eny amin’ny rahon’ny lanitra isika. Izany no tokony handinihiantsika ny fontsika ka hahalalantsika raha mitoetra amin’ny finona isika na tsia. Toa manjavozavo ny mason’ny maro, tsy mahay manavaka ny zavatra ara-panahy izy ireo ary tsy mahafantatra ny asan’i Satana mikendry ny hamandrika ny fanahiny. Tsy tokony handevozin’ny firehetam-po ny Kristianina, ny Fanahin’Andriamanitra no tokony hifehy azy. Maro anefa no lasa kilalaon’ny fahavalo, satria rehefa tonga ny fakam-panahy dia tsy mitady fitsaharana ao amin’i Jesôsy izy ireo fa mivesatra irery ny ahiahiny, hany ka tsy manana finoana sy herim-po intsony. Hadinon’izy ireo fa nanampy azy tamin’ny fahasahiranany tamin’ny lasa i Jesosy, ampy ho an’ny fitsapana isan’andro ny fahasoavany ary afaka manampy azy amin’ny olana atrehiny Izy.

Mahita tsy fahombiazana isika eo amin’ny zava-tsarotra iainantsika andavanandro, ary avelantsika hanorisory sy hanafintohina antsika izany; manjary lavo isika voatsindrin’ireny, sakana ho antsika sy ho an’ny hafa izany; Fitahiana goavana kosa no tokony ho azo avy amin’ny fiaretana ireny sorisory iainana isan’andro ireny, fa tokony hahazo hery isika amin’ny fiatrehana zava-tsarotra. Hataon’i Satana eo anoloantsika ny fakam-panahy mahery indrindra, ka tsy maintsy mianatra manatona an’Andriamanitra isika isaky ny misy fahamehana.

Mitonona ho kristianina araka ny Baiboly isika, tsy tavela ao amin’ny haizina ka handroso tsimoramora any amin’ny fisalasalana. Tokony ho fantatsika ny lalana hizorantsika. Tsy ao anatin’ny haizina isika raha mandray an’i Kristy ho mpitarika, satria Izy dia nilaza fa “izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao. 8:12. Raha toa ka hita ho feno zava-tsarotra ny lalana, ary voasaron’ny haizina, andeha isika hino fa misy fahazavana ao aloha ao, ka tsy hiodina ho amin’ny havia na ho amin’ny havanana, fa handroso hatrany, na dia eo aza ny fitsapana sy ny fakam-panahy. - RH, 19 May 1891.