“Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana  toy izany any an-danitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin’ny olona marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany” . Lio. 15:7

Mofon’aina :

Miady mafy i Satana mba hifehy ny sain’olombelona, nefa miasa tsy an-kiato kosa ny anjelin’i Jehovah, mampahery ny tànana miraviravy ary mampahatanjaka ny lohalika malemy izay miandrandra ny fanampian’Andriamanitra. Ny teny fikasana ho an’ny zanak’Andriamanitra rehetra dia hoe: “Mangataha, dia homena hianareo; mitadiava, dia hahita hianareo; dondony, dia hovohana hianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita; ary izay mandondona no hovohana” Mat. 7:7-8

Manana lehilahy sy vehivavy mahatoky Andriamanitra, ireo izay nanao fanekena Taminy tamin’ny fahafoizan-tenany. Tsy nivily tamin'ny fahamarinana izy ireo. Niaro ny tenany tsy ho voapentin’izao tontolo izao izy, ary notarihin’Ilay Fahazavan’ny fiainana mba handresy ny fikasan’ilay fahavalo mpamitaka. Hanohitra ny devoly ary ve izany ny olombelona? Raha manao izany izy ireo dia azo antoka fa handositra azy ireo izy. Ireo anjely, izay hanao ny tsy vitanao samirery, dia miandry ny fiarahanao miasa, miandry anao izy ireo hanoina ny antson’i Kristy; manatona an’Andriamanitra ary andeha hifanatona. Apetraho eo anilan’ny sitrapon’Andriamanitra ny sitraponao, amin’ny faniriana, amin’ny vavaka mangina, amin’ny fanoherana ny asan’i Satana. Hanana hery hiatrehana ny tontolo andro ianao rehefa manam-paniriana ny hanohitra ny devoly, ary manonona ity vavaka ity amin’ny fo hoe: “Manafaha ahy amin’ny ratsy”

Anjara asan’ny anjely any an-danitra ny manatona ireo izay azon’ny fitsapana sy ireo azon’ny fakam-panahy, ary ireo mijaly. Miasa fatratra izy ireo nefa tsy sasatra, mba hamonjena ireo fanahy nanoloran’i Kristy ny ainy. Rehefa mankasitraka izany tombontsoa izany ny fanahy, rehefa mandray tsara ny fanatrehana manokana ataon’ny Fanahy Masina ho azy ireo, rehefa mametraka ny sitrapony eo anilan’ny sitrapon’Andriamanitra izy ireo, dia mitondra ny vaovao mankany an-danitra ny anjely. Rehefa miverina any an-danitra izy ireo dia manao tatitra fa nahomby ny asa natao tamin’ireo fanahy, ka hisy fifaliam-be any amin’ny mponin’ny lanitra. RH, 04 Jolay 1899.