"Fa isaorana anie Andriamanitra Izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy Tompontsika" —1 Kôr.15:57. 

Mofon'aina :

Tsy ilaozan'ny fifanandrinana ny fiainan'ny Kristianina, sady  ady izany no dia lavitra. Ny fankatoavana, ny fandavan-tena, ny fitsapana rehetra izay natrehina tamim-paherezana, ny fakam-panahy noresena rehetra, ary ny fandresena azo dia dingana iray mandroso ho amin'ilay dia lavitra ho amin'ny fandresena mandrakizay.

Misy ny fanantenana ho an'ny olona, satria hoy i Kristy hoe: "Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny Raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany." — Apôk. 3:21. Aoka tsy hadinoina fa ny ezaka ataontsika amin'ny herin'ny tenantsika dia tsinontsinona. Fahalemena ny herintsika, ary fahadalana ny fitsarantsika. Amin'ny anarana sy ny herin'Ilay Mpandresintsika ihany no ahazoantsika mandresy. Rehefa teren'ny fakam-panahy isika, rehefa mitady hifehy antsika ny faniriana tsy mifanaraka amin'ny an'i Kristy dia andeha hanonona vavaka mafana sy tsy miato any amin'Ilay Ray any an-danitra, amin'ny anaran'i Kristy, fa hahatonga ny fanampiana avy any an-danitra izany. Hahazo fandresena isika amin'ny anaran'Ilay Mpamonjy.

Eo am-pahitana ny faharatsian'ny ota dia indro fa miantoraka eo amin'ny hazo fijaliana isika satria tsy mahefa na inona na inona, mangataka famelana sy hery, ka dia hohenoina sy hovaliana ny vavaka ataontsika. tsy mba holavina ireo izay manao fangatahana amin'Adriamanitra amin'ny anaran'i Kristy. Fa hoy ny Tompo: "Nijery ny fivavaky ny mahantra Izy ka tsy nanevateva ny fivavany." — Sal. 102:17. Avy amin'Ilay mihazona ny zava-drehetra eo an-tanany ny famonjena antsika, fa ny fiadanana arotsany no antoky ny fitiavany antsika.

Tsy misy izay malemy nefa koa tsy resy resena mihoatra noho ny fanahy izay mahatsapa ny maha-tsinontsinona azy ka miankina tanteraka amin'ny fahamendrehan'Ilay Mpamonjy nohomboana sy efa nitsangana. Haniraka ny anjely rehetra any an-danitra Andriamanitra hamonjy izay miankina tanteraka amin'i Kristy, fa tsy hamela azy ho resy akory.

Raha mandray an'i Kristy ho Mpitarika isika, dia hitarika antsika ho lavitry ny loza eo amin'ny lalan-tery Izy. Mety mikitoantoana sy sarotra ny lalana, ary mampidi-doza sy mideza ny fiakarana, mety hisy fandrika eo ankavanana sy havia. Mety voatery hiasa isika na dia reraka ka maniry fitsaharana aza, tsy maintsy miady na dia malemy aza; fa miaraka amin'i Kristy mpitarika antsika kosa dia ho tody any an-danitra tokoa isika. — ST, 29 Oktbra 1902.