“Efa nomeko azy ny teninao; ary halan’izao tontolo izao izy, satria tsy naman’izao tontolo izao, tahaka Ahy tsy naman’izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin’izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin’ny ratsy". Jao.17:14,15.

Mofon’aina:

Manana asa tsy maintsy atao eto amin’izao tontolo izao ny kristianina, ary raisin’Andriamanitra ho tompon’andraikitra izy ireo amin’ny asa mahatoky. Tsy hitoka-monina ao anaty rindrim-be izy, na koa hisoroka ny fifangaroana amin’ny olona tia ny zavatra  eo amin’izao tontolo izao. Marina fa hosedraina amin’ny fitsapana mahamay kokoa ny fitsipi-pitondran-tenany, ary haharary azy izay hitan’ny masony sy ren’ny sofiny; nefa tsy tokony hianatra ny ho tia azy ireny izy, rehefa mifankazatra amin’ireny feo sy ny zavatra hitan’ny maso ireny. Rehefa mikambana amin’izao tontolo izao isika, dia mirona amin’ny toe-tsain’izy ireo, manaraka ny fombany, ary ny zavatra tiany sy ankafiziny. Izao anefa no baiko azontsika:” Koa mivoaha eo aminy hianareo, ka misaraha aminy, hoy Jehovah. Ary aza manendry izay zavatra tsy madio; ary Izaho dia handray anareo. Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy” hoy Jehovah Tsitoha 1 Kôr. 6:17-18

Aza avela hisy hiteny fa mitovy ny fitiavana sy ny zava-kendren’ny mpanara-dia an’i Kristy sy ny olona tia ny zavatra eto amin’izao tontolo izao , satria Andriamanitra dia efa nanisy tsipika manelanelana ny olony sy izao tontolo izao. Lehibe, lalina ary mazava io tsipika manasaraka io; tsy misy ifandraisana amin’izao tontolo izao mihitsy izany satria miavaka tsara. “Ny Tompo mahalala ny Azy” 2 Tim. 2:19. “Ka dia ny voany no hahafantaranareo azy” Mat. 7:20.

Ny fiambenana amin’ny fivavahana sy ny fananana finoana velona ihany no hahafahan’ny kristianina mitoetra amin’ny fahamarinana, eo afovoan’ireo fakam-panahy maro alefan’i Satana eo aminy. “Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao. 5:4. Teneno tsy miato ao am-ponao ny tenin’ny finoana manao hoe: “nilaza i Jesosy fa handray ahy, ary inoako ny teniny. Hidera Azy aho, hankalaza ny anarany”. Ho eo akaikinao i Satana hilaza fa tsy mahatsapa fifaliana mihitsy ianao, valio izy hoe: “ny fandresena izay enti-mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika”. Manana ny zavatra rehetra tokony hahafaly aho, satria zanak’Andriamanitra. Mitoky amin’i Jesôsy aho, ao am-poko ny didin’Andriamanitra, ka tsy hibolisatra aho”.