"Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany; ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy." —Apok. 3:4. 

Mofon'aina :

Isaorana Andriamanitra fa afaka hitahiry ny olony any amin'ny toerana tsy handoto ny akanjony. Raha manoa an'i Kristy isika, dia ho voatahiry tsy ho azon'ny pentin'izao tontolo izao. "Dia aoka hahalala, eny, aoka hiezaka hahalala an'i Jehôvah isika; Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany" — Hos. 6:3. Tokony hanohy ny dia hatrany isika. Tsy tokony hianina fotsiny amin'ny fahafaha-manao sy ny fahalalana ananantsika amin'izao fotoana izao isika. Mijery avokoa ny mponin'izao tontolo izao, satria amin'ny andro farany dia manomana ny olona hiatrika fitsarana Andriamanitra. Andeha hangataka an'Andriamanitra hampiakanjo antsika amin'ny akanjom-pahamarinan'i Kristy, mba hahatonga antsika ho vonona ho amin'ny fiavian'ny Zanak' olona. Hilaza amin'ireo izay tsy nandoto ny fitafiany i Kristy hoe: "hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika izy". Tamin'ny alalan'ny fanatitra natao ho antsika no hahazoantsika fahasoavana amin'ny fahafenoany. Foin'Andriamanitra ho antsika ny lanitra manontolo; ny hany angatahiny dia ny hananantsika finoana velona ka handraisantsika ny teny fikasany, ka hanao Aminy hoe: "Mino aho, ary mandray ny fitahiana izay omenao ireo izay tia Anao." "Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy... " Endrey! Tsara tokoa io "tsy" io — "ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa Aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny Raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny." — Apok. 3:5. Rehefa misokatra ireo savily mamirapiratry ny vavahadin'ny tanànan'Andriamanitra, ka hiditra ao ny firenena izay nitana ny fahamarinana, dia ho eo i Kristy hiarahaba antsika tonga soa sy hiantso antsika hoe notahin'ny Ray, satria naharesy isika. Handray antsika eo anatrehan'ny Ray Izy, sy eo anatrehan'ny Anjeliny. Rehefa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, ka hiaina ny mandrakizay ao dia hanjary toy ny tsy misy heviny ny fitsapana sy ny zava-tsarotra ary ny fahasahiranana niainantsika. Hitovy amin'ny fiainan'Andriamanitra ny fiainantsika. — GCB, 06 Aprily 1903.