"Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ran'ny Zanak'ondry sy ny teny filazana Azy, ary tsy nankamamy ny ainy intsony izy, na ho faty aza." — Apok. 12:11.

Mofon'aina :

Andeha hosainina ny fiainana sy ny fijaliana niaretan'ny Mpamonjy noho ny amintsika, ary tsarovy fa raha tsy vonona hiaritra fitsapana, asa mafy, ary fifanandrinana isika, raha tsy vonona ny ho mpiara-dia amin'i Kristy amin'ny fahoriana, dia tsy ho mendrika ny hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany.

Afaka ny handresy isika amin'ny fifanandrinana ataontsika amin'ilay fahavalo; tsy mbola milefitra amin'ny fakany fanahy isika na dia fotoana fohy aza. Fantatsika fa tsy hahomby isika raha ny herin'ny tenantsika manokana; fa satria nanetry tena i Kristy, ka nitafy ny maha-isika antsika, dia mahalala izay ilaintsika Izy, ka nizaka ny fakam-panahy mavesatra indrindra izay tokony ho an'ny olombelona, nandresy ny fahavalo tamin'ny fanoherany ny tolo-keviny, mba hahafahan'ny olombelona mianatra ho mpandresy. Nitafy nofo tahaka ny antsika Izy, ary niaritra tamim-panajana fatratra izay tokony hiaretan'ny olombelona, mihoatra noho izany aza. Tsy hihatra amintsika mihitsy ny fijaliana niaretan'i Kristy; fa tsy noho ny otan'ny anankiray, fa ny fahotan'izao tontolo izao mihitsy no nampitondraina an'i Kristy. Niaritra fahafaham-baraka Izy, faniniana, fijaliana, ary fahafatesana, mba hahatonga antsika izay manaraka Azy handova ny zava-drehetra.

Kristy no modely ho antsika, Ilay ohatra masina sy tonga lafatra nomena mba harahintsika. Tsy hitovy tanteraka amin'ny modely mihitsy isika, fa afaka manahaka kosa ary mitovy Aminy araka izay azontsika atao. Rehefa lavo isika, tsy misy ifaharana, mahatsiaro fangirifiriana noho ny fahatsapana ny fahotantsika, rehefa manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra isika, malahelo am-panahy amin'ny fibebahana marina sy fanenenana, rehefa manonona vavaka mafana amin'ny anaran'i Kristy isika, dia azo antoka ny handraisan'ny Ray antsika, satria mametraka ny amintsika manontolo amin'Andriamanitra isika. Tokony ho tsapantsika ao anatintsika ao fa tsy misy vidiny ny ezaka rehetra ataon'ny tenantsika manokana, fa amin'ny anarana sy ny herin'Ilay Mpandresy ihany no haharesentsika. — RH, 05 Febroary 189