"Fa ho amin'izany no niantsoana anareo; fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo, mba hanarahanareo ny diany; `Izay tsy nanota akory, sady tsy nisy fitaka teo am-bavany'; raha notevatevaina Izy, dia tsy mba nanevateva; raha nijaly, dia tsy nandrahona, fa nanolotra ny adiny ho amin'ny Mpitsara marina; ary Izy nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambonin'ny hazo, mba ho faty ny amin'ny ota isika, fa ho velona ny amin'ny fahamarinana; ary`ny dian-kapoka taminy no nahasitranana anareo."' — 1 Pet. 2:21-24.

Mofon'aina :

Ny fahoriantsika rehetra no nampahorina an'i Jesôsy; nanjary tonga lafatra tamin'ny alalan'ny fijaliana ny Kapitenin'ny famonjena antsika. Eto amin'ity fiainana ity no hanaporofoana raha afaka na tsia ny hizaka ny fitsapan'Andriamanitra isika. Ho tonga amintsika ny fakam-panahin'i Satana, ary hotsapaina isika. Izao anefa ny fanontaniana manana ny lanjany lehibe mipetraka amintsika: "Ho resy ve isika, sa haharesy kosa?" Tahaka Ilay ohatra lehibe ho antsika, dia afaka ny hifanehatra amin'i Satana isika miaraka amin'ny fiadian'ny tenin'Andriamanitra, ka hilaza aminy rehefa maka fanahy antsika hanao ratsy izy hoe: "Voasoratra hoe" (Mat. 4:4).

Mahalala izay voasoratra ao amin'ny Baiboly bebe kokoa noho ny Kristianina i Satana, satria mpianatra mahavatra amin'ny fianarana izany izy, ary miasa mba hanimbana ny fahamarinana, ary mitarika ny olona ho amin'ny lalan'ny tsy fankatoavana. Mitarika ny olona hanao tsirambina ny fikatsahana ny tenin'Andriamanitra izy satria fantany fa mijoro hanohitra azy izany, ary fantany fa ratsy ny asany. Manondro azy ho ilay anjely mpikomy izay nazera avy tany an-danitra izany, ka nitarika ny maro tamin'ireo mponin'ny lanitra ho amin'ny fikomiana amin'ny Mpamorona azy ireo.

Mitady tsy ankiato izay hampanalavirana ny sain'olombelona amin'Andriamanitra sy ny teniny izy. Fantany mantsy fa raha lasa manao tsirambina ny tenin'Andriamanitra ny olona, dia azony atao ny hampiala azy ireo amin'ny fampianaran'izany, ka ny farany hanadino ny Mpanao azy ireo. Handray ny tolo-kevitra sy ny torolalana avy amin'ilay fahavalon'Andriamanitra sy ny olombelona izy ireo, ka hamorona fiokoana amin'Andriamanitry ny lanitra ny olona ratsy fanahy sy ireo anjely ratsy.

Hiharan'ny fitsapana sy fakam-panahy ireo izay mahatoky amin'Andriamanitra; nefa raha tena velona marina ao amin'Andriamanitra izy ireo ary manana ny fiainany voafina miaraka amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra, dia ho fantatr'izy ireo izany fandraisana fitahiana izay arotsak'Andriamanitra ho an'ireo izay mahatoky sy mankato izany. — ST, 28 Aogositra 1893.