“Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao. 16:33

Mofon’aina:

Tsy misy fomba azo ialana amin’ny fifanandrinana sy ny fakam-panahy raha mbola eto an-tany; saingy manana fialofana kosa isika rehefa misy oram-baratra. Hoy i Jesosy tamintsika: “Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao”. Novoriana hiady amintsika ny herin’i Satana, ary tsy maintsy mifanehitra amin’ny fahavalo kinga isika, saingy raha mihevitra ny fananaran’i kristy isika dia ho afa-doza. “Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy” Mat. 26:41. Misy fahavalo maro tokony hotoherina anefa i Jesosy, vonona ny hampahery antsika amin’ny ady rehetra. “Ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao. 5:4.

Mahita an’i Jesosy mijoro ho mpanelanelana antsika eo an-tanan-kavanan’Andriamanitra ny finoana. Ny finoana no mahatsinjo ny lapa izay nomanin’i Jesosy ho an’ireo tia Azy. Izy ihany koa no mahita ny akanjo sy stroboninahitra samy voaomana ho an’ireo izay maharesy. Ny finoana no mandre ny hiran’ny voaavotra, ary mampanakaiky ny voninahitra izay maharitra mandrakizay. Tsy maintsy manatona akaiky kokoa an’i Jesosy amin’ny fankatoavana feno fitiavana isika, raha tiantsika ny hahita ny Mpanjaka amin’ny fahatsarany.

Misy fiadanana ao anatin’ny finoana, ary fifaliana ao amin’ny Fanahy Masina. Minoa! Minoa! Izany no hiakan’ny foko, minoa! Mitsahara ao amin’Andriamanitra. Izy no afaka hihazona izay efa napetratsika taminy, ary hanao anao mihoatra noho ny mpandresy amin’ny alalany Izy, ilay efa tia anao.

Tsarovy anefa fa ireo rehetra hanao ny akanjon’ny ampiakarina dia ireo izay nandalo fahoriana mafy. Hamely ny rehetra ny hery vaikan’ny fakam-panahy, saingy efa ho tapitra kosa ny alona maharitry ny fiambenana sy ny asa mafy, ary ny fitsapana. Ho avy tsy ho ela i Kristy. Aoka ho vonona! Mitady hisintona anao hiala amin’ny maha-ianao anao sy ny zavatry ny tany ny anjelin’Andriamanitra, aza atao tsinontsinona izany asa izany. Ny finoana, dia finoana velona no ilainao; finoana izay miasa noho ny fitiavana ka manadio ny fanahy. Tsarovy i Kalvary sy ny zava-mahatsiravina tao, ny sorona tsy manam-petra natao ho an’ny olombelona. Manasa anao hankeo Aminy i Jesôsy  anio, amin’ny maha’ianao anao, ka hanao Azy ho herinao sy ho namanao mandrakizay” - RH,17 Aprily 1894.