"Izay maharesy no handova izany zavatra izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho zanako" — Apok. 21:7

Mofon'aina :

Aza kivy, aza matahotahotra. Na dia azon'ny fakam-panahy aza ianao, na dia voahodidin'ny fahavalo kinga aza ianao; raha manana ny tahotra an'Andriamanitra ianao, dia hirahina hanampy anao ireo anjely manana hery ambony dia ambony, ka dia haharesy ny herin'ny maizina ianao. Velona i Jesôsy. Maty Izy mba hanao lalana ahafahan'ny taranaka lavo miala amin'ny ratsy; ary velona Izy amin'izao fotoana izao hanao fanelanelanana ho antsika, mba hahatonga antsika hisandratra ho any amin'ny tanan-kavanany. Manana fanantenana ao amin'Andriamanitra. Mizotra amin'ny lalana migodana izao tontolo izao. Raha eo am-pizorana eo amin'ny lalan-tery ianao, ka manana fanapahana sy hery horombahina, ary ny fanoheran'ny fahavalo hatrehina, dia tsarovy fa manana antoka ho anao Andriamanitra. Misy fanampiana ao amin'Ilay iray izay mahery; ary afaka mandresy ianao amin'ny alalany.

"Koa mivoaha eo aminy hianareo, ka misaraha aminy", hoy Jehovah" dia handray anareo Aho, ary ho zanaka lahy sy zanaka vavin'ny Tompo Tsitoha hianareo". Teny fikasana manao ahoana re izany! Fampanantenana ho anao izany fa ho anisan'ny ankohonan'ny mpanjaka ianao, mpandova ny fanjakan'ny lanitra. Raha misy olony nahazo voninahitra avy amin'ny mpanjakan'ny tany, na koa manjary manana fifandraisana aminy, dia manao ahoana re ny fandehan'ny gazety mpiseho isan'andro, ka hanetsika ny fitsiriritan'ireo izay mihevi-tena ho tsy nambinina e! Eto kosa dia Ilay mpanjakan'izao rehetra izao, ny mpanapaka izao tontolo izao, Ilay mpamorona ny tsara rehetra, no miteny amintsika hoe: "hataoko zanako lahy sy zanako vavy ianao; hampiraisiko Amiko ianao; ho anisan'ny ankohonan'ny mpanjaka ianao, zanaky ny Mpanjakan'ny lanitra".

Fa hoy i Paoly: "Koa raha manana ireo teny fikasana ireo isika, ry malala, dia aoka isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra, na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka hahatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra" — 2 Kok. 7:1. Inona moa no antony tsy hanaovantsika izany, raha mahazo fandrisihana toy izany isika, dia ny tombontsoa ho lasa zanak'Ilay Andriamanitra Avo Indrindra, sy ny tombontsoa ny hiantso ny Andriamanitry ny lanitra hoe Ray? — RH, 31 May 1870.