"Fa rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra. Ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko" - Heb. 10:37,38.

Mofon'aina :

Ry mpivahiny namana, mbola eo anivon'ny haizina sy ny hotakotaky y raharahan'izao tontolo izao isika; tsy ho ela anefa dia ho avy ny Mpamonjy hitondra fitsaharana sy fanafahana. Andeha hibanjina amim-pinoana ilay voatahy any ankoatra, izay voavoatran'ny tanan'Andriamanitra. Izy ilay maty noho ny fahotan'izao tontolo izao, no manokatra midanadana ny vavahadin'ny paradisa ho an'ireo rehetra mina Azy. Ho vita tsy ho ela ny ady, ary ho azo ny fandresena. Tsy ho ela dia hahita Azy isika, Izy ilay ivon'ny finoantsika ny fiainana mandrakizay. Tsinontsinona ny fitsapana sy ny fahorian'izao fiainana izao, raha eo amin'ny fanatrehany. "tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza" - Isa. 65:17. "Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain'ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa afaka kelikely,, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra" - Heb. 10:35-37.

Andrandrao ny maso, eny, andrandrao, ary avelao hitombo hatrany ny finoanareo. Avelao ny finoana avy Aminy hitarika anao eo am-pandehanana amin'ny lalan-tery izay mitondra mankany amin'ny vavahadin'ny tanana any ankoatra, sy izay mitondra ho amin'ilay hoavy goavana sy tsy manam-petra ary feno voninahitra natokana ho an'ireo voavonjy. "Ary amin'izany dia mahareta tsara, ry rahalahy, mandra-pihcrvin'ny Tompo. Indro, ny mpiasa tany miandry ny voka-tsoa amin'ny tany ka maharitra amin 'izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa hianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fihavian'ny Tompo" - Jak. 5:7,8. Tsy hahalala 1alana hafa ankoatry ny ny lanitra ny firenen 'ireo voavotra. Ho tonga fianakaviana sambatra sy mitambatra ny rehetra, mitafy ny akanjon'ny fiderana sy fankasitrahana. Eo amin'izany toerana izany no hihira ireo kintan'ny maraina, ary ny zanak'Andriamanitra dia hihiaka am-pifaliana, rehefa hiara-miteny Andriamanitra sy i Kristy hoe: "tsy hisy intsony fahotana, na koa fahafatesana". - RH, 01 Jolay 1915.