"Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy" - 1 Jao. 3:3.

Mofon'aina :

Fanirian'i Kristy ny hanandratra sy hanadio ny sain'ny olombelona,   ny hanaisotra ny faharatsiana ao aminy, mba hahatakarany ilay fitiavana tsy manam-paharoa. — GCB, 01 Oktobra 1899.

Amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny finoana ary ny asa tsara no ahafahany hanova ny toetra ho tanteraka sy mahitsy, sy hitakiany — amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy — ny tombontsoa maha-zanak'Andriamanitra azy. Ny foto-kevitry ny fahamarinan 'Andriamanitra, rehefa raisina sy ankamamiana ao am-po, no hampakatra antsika hanatratra ny fenitra ara-moraly izay noheverintsika tsy ho tratra mihitsy (...) "Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy". — TFC, 4:294.

Ny fahamasinan'ny fo sy ny fahadiovam-piainana no lohahevi-dehiben'ny fampianaran'i Kristy. Ao amin'ny toriteniny teo an-tendrombohitra, rehefa avy nanoritra ny tokony hatao. mba hahazoam-pahasambarana i Jesosy, dia hoy Izy: "Koa amin 'izany aoka ho - tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan 'ny Rainareo Izay any an-danitra". Fahatanterahana sy fahamasinana: tsy latsak'izany no ilaina mba hahombiazantsika eo amin'ny fanarahana ireo foto-kevitra izay nomeny. Raha tsy misy io fahamasinana io, dia feno fitiavan-tena sy fahotana ary faharatsiana ny fon'olombelona. Ny fahamasinana dia hitarika ny olona manana izany hamoa sy hahavokatra be amin'ny asa tsara rehetra. Tsy ho sasatra na oviana na oviana hanao ny soa izy, na hikatsaka valisoa eo amin'izao fiainana izao, fa hibanjina kosa ny valisoa avy amin'Ilay Mpanjakan 'ny lanitra rehefa hasandrany ho eo an-tseza fiandrianany ireo olony masina (...) Hamokatra asa marina ny fahamasinan'ny fo.

Tahaka ny fahamasinan'Andriamanitra eo amin'ny sehatra misy Azy no tsy maintsy hahamasina ny olona eo amin'ny sehatra misy azy koa. Ary hadio ny olona raha mitoetra ao anatiny i Kristy, Ilay fanantenana ny voninahitra; satria hanahaka ny fiainan'i Kristy izy, sady haneho ny toeny. — RH, 07 Septambra 1886.

Hamiratra toy ny masoandro ny fahamendrehan' ny toetra kristianina sarobidy indrindra, ary ny tara-pahazavana avy eo amin'ny tavan' i Kristy dia hitaratra eo amin'ireo izay nanadio ny tenany mba hadio tahaka Azy. Hitarika ho amin'ny fahadiovan'ny fiainana ny fahadiovan'ny fo. — ST, 21 Aprily 1881.