"Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny Rain'ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana" -Jak. 1:17.

Mofon'aina :

Ny herin'Andriamanitra dia miseho amin'ny fitepon'ny fo, sy ny fisefon'ny avokavoka, ary ny ra velona izay mikoriana amin'ireo lalan-dra an'arivony manerana ny vatana. Mpitrosa Aminy isika noho ny fotoana rehetra ahafahantsika miaina sy ny zavatra rehetra ananantsika eo amin'ny fiainantsika. Avy amin'ny Mpahary no nahazoantsika ireo hery sy fahaiza-manao izay mahatonga ny olona ho ambony noho ny zavaboary hafa. Tombontsoa maro no raisintsika avy Aminy. Mpitrosa Aminy isika noho ny sakafo hanintsika, ny rano sotrointsika, ny akanjo tafiantsika, ary ny rivotra iainantsika. Raha tsy eo ny fiahiany manokana, dia ho feno aretina sy poizina mahafaty ny rivotra manodidina antsika. Mpanisy soa sy Mpiaro Izy. Ny masoandro izay manazava ny tany sy manome voninahitra ny voary manontolo, ny taratra malefaky ny volana, ny voninahitry ny habakabaka, ravahan'ireo andian-kintana mamiratra, ny ando izay mahalonaka ny tany sy mampamelana ny zava-maniry, ireo zava-manan'aina sarobidy rehetra amin'ny karazana avy, ny hazo lehibe mijoalajoala, ny zana-kazo sy ny zava-maniry, ny voa samihafa mihofahofa, ny lanitra manga, ny ahi-maitso, ny fifandimbiasan'ny andro sy ny alina, ny fitsingerenan'ny vanin-taona, dia samy mitory amin'ny olona ny fitiavan'ny Mpahary. Amin'ny alalan'ireny marika rehetra eny amin'ny habakabaka sy manerana ny tany ireny no ampifandraisany antsika amin'ny Tenany. RH, 18 Septambra 1888

Azontsika ambara Aminy ny zava-manahirana antsika ara-nofo, azontsika angatahina Aminy ny hanintsika sy ny fitafiantsika, mbamin'ny mofon'aina sy ny akanjom-pahamarinan'i Kristy (...) Ny fanomezana avy amin'Ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany dia voaomana ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Fanomezana sarobidy tokoa satria amin'ny alalan'ny sorona tsy manam-paharoa nandatsahan'ny Mpamonjy ny rany no andraisantsika azy; fanomezana izay hanome fahafaham-po ny hetahetan'ny fo lalina indrindra; fanomezana maharitra mandrakizay; fanomezana tahaka izany no horaisina sy hankamamian'ireo izay manatona an'Andriamanitra toy ny zaza. Raiso ho anao manokana ny teny fikasan'Andriamanitra, takio amin'ny teniny Izy, dia horaisinao ny fahafenoan'ny fifaliana. — TMB, 133, 134