"Ary nanonofy izy, ka, indro, nisy tohatra niorina tamin'ny tany, ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany; ary, indreo, nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy" - Gen. 28:12 

Mofon'aina :

Ny lanitra manontolo dia liana lalina ny amin'ny olombelona izay be herehina tokoa, kanefa tsy misaina na dia kely akory ny amin'ny zavatra tsy hita (...) Indraindray dia sokafan'ny voary avy any an-danitra ny efitra lamba izay manakona ny tontolo tsy hita maso. Ataony izany mba hisarihana ny saintsika hiala amin'ny rotoroto sy ny hazakazaka, ka handinika fa misy ireo vavolombelona manatrika izay rehetra atao sy lazaina, na amin'ny asa aman-draharaha izany, na amin'ny fisainantsika manokana (...)

Anjely manao fanompoana ireo voary avy any an-danitra ireo, ary matetika izy ireo no miseho amin'ny endrik'olombelona, na toy ny vahiny izay mamangy ireo izay manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Izy ireo no niara-dia tamin'ireo mpivahiny izay notandindomin-doza tamin'ny toerana mangina. Tamin'ny tafiotra izay nila hanafotra sambo, dia izy ireo no nanonona teny nampisinda ny tahotra sy nitondra fanantenana tamin'ny fotoan'ny loza. Maro ireo izay nihaino ny feon'ireo mponin'ny tontolo hafa, tamin'ny toe-javatra samihafa. Imbetsaka izy ireo no nitarika tafika. Nirahina koa izy ireo mba hamongotra ny areti-mandoza. Niara-nihinana teo an-databatr'ireo fianakaviana tsotra izy ireo, ary matetika no niseho toy ny mpivahiny trotraka nitady toerana hiantranoana tamin'ny alina (...). 

Miara-miasa amintsika ny anjelin'ny lanitra amin'ny asa tsara rehetra, ary amin'izany no ifandraisan'ny tany amin'ny lanitra. - RH, 22 Febroary 1898.