"Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, ary marina ny lalànao" - Sal. 119:142. 

Mofon'aina :

Amin'ny fahafenoan'ny voninahiny sy ny fahatsarany ary ny fahatanterahany no nanomezan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao ny fahamarinana, ary nampifanoheriny tamin'ny fampianaran-diso izany. Samy tsy nahita kilema teo amin'ny toetr'i Kristy na ny olona na ny devoly. Ny fanambarana ny tena Mazava Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao anefa dia nampiharihary tokoa ny fahamaizinana, ka tsy handray ny fahazavana ny olona (...) Tsy misy fifanoherana eo amin'ireo anjely ratsy sy ny olona ratsy fanahy. Samy ratsy izy roa tonta satria samy mpandika ny lalàn'Andriamanitra, ary ny faharatsiana dia mioko mandrakariva hanohitra an'Andriamanitra. Tafaray ao anatin'ny fiarahana mampamoy fo ny olombelona lavo sy ny anjely lavo (...)

Namotsipotsitra ny filàna ratsy indrindra tao am-pon'ny olona ny fahadiovana sy ny fahamasinan'ny toetr'i Kristy (...) Fananarana mandrakariva ho an'ilay taranaka tia fahafinaretana sy maloto fisainana ny fankatoavany tanteraka ny lalàn'Andriamanitra. Nandefa ny tara-pahazavany teo anivon'ny haizana ara-pitondran-tenan'izao tontolo izao ny toetrany madio tsy misy pentina (...)

Ireo izay miray marina amin'i Kristy dia hanao ny asa izay nataon'i Kristy koa fony Izy niaina teto an-tany - hanandratra ny lalàna izy ireo, ary hanome voninahitra azy (...) Voadona mafy ny fanjakan'i Satana rehefa hita eo amin'ny fiainan'ireo mpiaro ny fahamarinana sy ny toetrany ny voka-tsoan'ny fahamarinana. — YI, 11 Oktôbra 1894 

Fahamarinana sy fahitsiana no toetr'Andriamanitra; toy izany koa ny toetry ny lalàny. Hoy ny mpanao Salamo: "Marina ny lalànao"; "marina ny didinao rehetra" (...) Izany lalàna izany, izay fanehoana ny sain'Andriamanitra sy ny sitrapony, dia maharitra mandrakizay toy ny Mpanao azy. GC, 467