"Dia hametraka ny anarako amin'ny Zanak'Isiraely izy; ary Izaho hitahy azy" - Nom. 6:27.

Mofon'aina :

Ny Tenin'Andriamanitra dia manantitrantitra betsaka ny amin'ny hery miasa avy amin'ny fikambanana amin'ny hafa, na dia eo amin'ny lehilahy sy vehivavy efa lehibe aza. Lehibe lavitra manao ahoana ny herin'izany eo amin'ny fitomboan'ny saina sy ny toetra amam-panahin'ny zaza sy ny tanora. Ny namana miaraka aminy, ny foto-kevitra tazoniny, ny fahazarana volavolainy, dia hametra ny momba izay toetra soa hoentiny amin'izao fiainana izao sy ny momba ny hoaviny ary ny mandrakizainy (...)

Noho ny fifampikasokasohany amin'ny tsy mivavaka, amin'ny mpitia fahafinaretana, sy amin'ny maloto fitondran-tena, dia betsaka, eny, betsaka tokoa ny tanora no tsy manana fahatsorana sy fahadiovana intsony, tsy manana finoana an'Andriamanitra, sy ny toe-tsain'ny fahafoizan-tena izay nankamamian'ny ray sy ny reny kristianina ka narovany tamin'reny fianarana natao tamim-pitandremana sy tamin'ny fivavahana mafana (...) Araka ny fahita, ny lehilahy sy ny vehivavy izay manan-tsaina, manana  fikasana tsy mihevitra ny tenany ary faniriana ambony, dia ireo izay nikolokolo izany toe-panahy izany avy tamin'ny fiarahany tamin'ny namany fony izy mbola kely. Teo amin'ny fitondrany ny Isiraely, dia nanantitrantitra Andriamanitra ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny ankizy amin'ny fiarahany amin'ny hafa. Ny fandaminana rehetra teo amin'ny fiainana, teo amin'ny fiaraha-monina, teo amin'ny fivavahana dia nokendrena hiaro ny ankizy amin'ny namana manimba sy hahatonga azy ireo hifankazatra amin'ny fitsipika sy ny foto-kevitry ny lalàn'Andriamanitra, dieny mbola kely izy. Ny lesona azo tsapain-tànana nomena teo amin'ny fahaterahan'ny firenena dia tokony ho tafalatsaka lalina ao amin'ny fo rehetra. Talohan'ny nianjadian'ny fitsarana farany mahatsiravina teo amin'ny Egiptianina, dia ny fahafatesan'ny lahimatoa, dia nibaiko ny vahoakany Andriamanitra hanangona ny zanany ho ao an-tokantranony. Voatentin'ny rà ny tolam-baravarana rehetra, ary nitoetra teo ambanin'ny toky azo avy amin' io fiarovana io izy rehetra. Toy izany koa ankehitriny, ny ray aman-dreny izay tia sy matahotra an'Andriamanitra dia tokony hitana ny zanany ho eo ambanin'ny "mariky ny fanekena", ao anatin'ny fiarovan'ireo hery masina, miasa mangina sy tony tanteraka noho ny ràn'i Kristy manavotra. 402-404.