"Izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana." - Ohab. 17:17.

Mofon'aina :

Tsara ny fangoraham-po raha aseho amim-pahendrena. Tsy maintsy zaraina amim-pahendrena tokoa izany miaraka amin'ny fahalalana raha mendrika izany ny olona liana hanehoana azy na tsia. Inona no voalaza mikasika ny fandraisana torohevitra sy fananarana? "Miadia ihany ny adinao amin'ny namanao, kanefa aza aseho izay tsy tian'ny sasany holazaina, fandrao izay mandre hanondro maso anao, ka tsy ho afaka aminao ny laza ratsy. Ny teny atao amin'ny antony dia pôma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. Kavim-bolamena sy firavaka volamena tsara ny mpananatra hendry, raha amin'ny sofina mihaino". - Ohab. 25:9-12, Rehefa mifanohana ho any an-danitra isika dia mety ny ataontsika raha ny mikasika ny zavatra momba an'Andriamanitra sy ny lanitra no resahina. Raha niifantoka amin'ny 'izaho' sy ny zavatry ny tany ary ny zavatra tsy dia misy antony loatra ny resaka, dia toy ny volamena ny fahanginana. Handray ny anatra amim-panetren-tena sy faharetana ary toe-tsaina manaiky hampianarina ny sofina mpankatò. Amin'izay ihany ny fifandraisantsika samy isika vao hita ho mitondra soa sy manatanteraka izay rehetra andrasan'Andriamanitra aminy. Ny fanaovan'ny mpananatra hendry ny adidiny sy ny fihainoan'ny sofina  mpankatò ny zava-tsoa kendrena ho azy no fahatanterahan'ireo lafiny roa amin'ny torolalana avy amin'Andriamanitra. — Lt 52, 1893.

Mandefa hery miasa mangina mandrakariva eo amintsika ny fifandraisantsika aman'olona, na dia voafetra aza izany fifandraisana izany. Ny fifandraisana ety amin'ny olona ifampikasohantsika sy ny tsy fiovaovan'ny fifaneraserana aminy ary ny fitiavana sy ny fahatahorana azy no mamaritra ny hoe hatraiza no anekentsika handray ny hery miasa mangina avy aminy. — ST, 07 Desambra 1882.

Ny sitra-po tsara anananao, ny asa tsy misy fitiavan-tena ataonao dia tsy ho an'ny olom-bitsy nofidina manokana fa ho an'izay rehetra mifanerasera aminao. Toy izany no hanananao namana sy olona akaikin'ny fo sarobidy sady maharitra. Amin'izay fotoana izay dia hivaly aminao ihany ny asanao. YI, 10 Novambra 1886

. Amin'ny alalan'ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-monina, no ifampikasohan'ny fivavahana kristiana amin'izao tontolo izao. Izay rehetra nandray fanazavana avy amin'Andriamanitra dia tokony hampamirapiratra ny lalan'ireo izay tsy mahalala ny Fahazavan'aina: -. IFM, t. 147.