"Sambatra ny firenena izay tahaka izany; eny, sambatra ny firenena izay manana an' i Jehôvah ho Andriamaniny." — Sal. 144:15.

Mofon'aina :

Ny tokantrano itoeran'ny fitiavana sy isehoan'izany fitiavana izany eo amin'ny fijery sy ny fiteny ary ny fihetsika dia toerana mahatamana ny anjely (...) Aoka ny tara-masoandron'ny fitiavana sy ny fifaliana ary ny fahasambarana hiditra ao am-ponareo, ary aoka hanenika ny tokantrano ny hery miasa mangina mamy avy aminy (...) Ny rivo-piainana teraka avy amin'izany ho an'ny ankizy, dia tahaka ny rivotra sy ny tara-masoandro mahasoa ny tontolon'ny zavaboary, ka hampitombo ny fahasalamany ary tanjaky ny sainy sy ny vatany. — AH, 426.

Zaro hanana fifaliana sy fankasitrahana ny fanahy ka hankasitraka an'Andriamanitra noho ny fitiavana lehibe nitiavany antsika (...) Ny fifaliana kristianina no tena hakanton'ny fahamasinana. — YI, 11 Jolay 1895.

Tsy hahafoana velively ny faharatsiana ny alahelo sy ny tebiteby fa vao mainka aza hitondra fahavoazana lehibe tokoa izany. Ny fifaliana sy ny fanantenana kosa, dia manazava ny lalan'ny hafa, ka "aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra." — ST, 12 Febromy 1885.

Tokony hanolokolo toe-tsaina faly sy ravo mandrakariva ny reny. Ny ezaka rehetra atao amin'izany dia hitondra soa be dia be tokoa eo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ny toe-panahin'ny zanany. Hampitombo ny fahasambaran'ny ankohonany ny toetrany falifaly lalandava sady hampandroso be ihany koa ny fahasalaman'izy tenany. MH, 374.

Ny fahasalaman'ny tanora dia mitaky fanazaran-tena, fifaliana ary rivo-piainana maharavo sy mahafinaritra manodidina azy. Hampitombo ny fahasalaman'ny vatany sy ny firindran'ny toetrany izany. FE, 114.

Amin'ny maha-zanaky ny mazava antsika, dia tian'Andriamanitra ny hanolokoloantsika toe-tsaina falifaly sy ravoravo mba hanehoantsika fiderana Azy, izay niantso antsika hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. — AH, 432.