"(...) Hitahy anao Jehôvah Andriamanitrao amin'ny vokatrao rehetra sy ny asan-tananao rehetra, ka dia hifaly tokoa hianao." - Deo. 16:15.

Mofon'aina :

Ny fanatanterahanao amim-pahatokiana ireo andraikitra ao an-tokantrano ka hanatontosanao izay tandrify anao hahazoana ny tsara indrindra, na dia zavatra tsotra dia tsotra aza izany, dia tena manandratra tokoa. Tena ilaina indrindra io hery avy any an-danitra io. Ao amin'izany no ahitana fiadanana sy fifaliana masina. Ao aminy koa no misy ny hery manasitrana. Tsy hita mivantana fa misoko mangina ny fampitoniany ny ratran'ny fanahy, eny, fa na ny fangirifirian'ny vatana mihitsy aza. Ny fiadanan-tsaina izay avy amin'ny fikasana sy asa madio sady masina, dia hanome hery maimaimpoana toy ny fiasan'ny vy miaina ho an'ny taova rehetra ao amin'ny vatana. Ny fiadanana anaty sy ny eritreritra tsy misy fandikana ny lalan'Andriamanitra, dia hamelona sy hanome hery ny saina, tahaka ny ranon'ando mitete amin'ny zava-maniry. Ho voatarika sy ho voafehy araka ny tokony ho izy ny sitrapo amin'izay fotoana izay ary ho feno fahavononana kokoa, kanefa afaka amin'ny faharatsian-toetra. Hanjary mahafinaritra ny fisaintsainana lalina atao satria voamasina izany. Hitondra fitahiana ho an'izay rehetra mifanerasera aminao ny fiadanan-tsaina azonao ananana (...) Arakaraka ny hanandramanao io fiadanana sy fahatonian-tsaina avy any an-danitra io no vao mainka hampitombo izany. Fahafinaretana feno aina sy hery izany ka tsy hahatonga ireo herin-tsaina sy herim-panahy ho osa velively fa vao mainka aza hanaitra azy ireo hanao tsara ny asany. — TFC 2:326,327.

Tsy hahatsapa ny fiadanam-pahasambarana na oviana na oviana ny ankizy sy ny tanora raha tsy manamaivana ireo tànana reraka sy fo ary saina efa trotraky ny renim-pianakaviana izy ireo. Amin'ny fanatanterahany amim-pahatokiana ny raharahany ao an-tokantrano anefa no hanaovany izany (...) Ireo manao an-tsirambina ny anjara andraikiny ao an-tokantrano kosa, dia hanana fahorian-tsaina rehefa irery na koa tojo tsy fahafaham-po. Tsy nianaran'izy ireo mantsy fa ny hafa izay hitany fa sambatra dia sambatra noho ny fandraisany anjara teo amin'ireo asa aman-drahara fanao isan'andro. — CG, 352,353.

Asa aman-draharaha voatontosa tsara no tena ilain'izy ireo mba hahatonga azy hatanjaka sy havitrika, ho faly sy ho sambatra ary ho feno herim-po eo anatrehan'ireo fizahan-toetra maro isan-karazany mianjady amin'ny fiainana. —CG, 350.