"Endrey nv hamaroan 'ny asanao, Jehovah oh! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; henika ny zavatra nataonao ny tany. Sal. 104:24.

Mofon'aina :

Ny fankanesany eny an-kalamanjana dia hahatonga ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny ankizy haniry hanana fahadiovana sy fahatsoram-po. Ny zavaboary dia loharanom-panasitranana lehibe ka manan-kery hamelona aina sy hanome hery ary hanaitaitra ny fiasan'ny vatana. Manjary matanjaka ny vatana amin'izany, mifoha ny herin-tsaina, taitra ny fahaiza-mamoron-javatra ao an-tsaina ary miverina amin'ny laoniny indray ny herim-po. Vonona handray ny hakanton'ny Tenin'Andriamanitra ny saina. — Ms 153, 1903.

Misy fahasalamana sy aina ao anatin'ny rivotra madio. Rehefa fohina izany dia manan-kery hamelombelona ny fiasan'ny taova rehetra no amin'ny vatana. Ms 153, 1903.

Mitarika ny fanahy ho eo aminy ny hakanton'ny zavaboary ka mitaona azy handositra ny ota sy ny fanintonan'izao tontolo izao ary hanatona ny fahadiovana sy ny fiadanana ary Andriamanitra kosa.

Noho io antony io no mahatonga ny fiasana ny tany ho asa mahasoa ny ankizy sy ny tanora. Mampifandray azy ireo mivantana amin'ny zavaboary sy ilay Andriamanitry ny zava-boary mantsy izany (...) Ho an'ny zaza sy ny tanora feno ahiahy, dia ho sarobidy aminy manokana io. Hahazo fahasalamana sy fahasambarana izy eo am-pandinihana ny zavaboary ka tsy ho tafala ao an-tsainy ny zavatra tsapany satria mifanerasera amin-javatra eo anatrehan'ny masony mandrakariva.

Eo amin'ny tontolon'ny zavaboary no efa nametrahan'Andriamanitra teo an-tanan'ny zanak'olombelona ny fanalahidy hamoahany ny trano firaketana ny haren'ny teniny. Ny hita no maneho ny tsy hita; ireo zavatra noforonin'Andriamanitra no hahatakarana ny fahendreny sy ny fahamarinana maharitra mandrakizay ary ny fahasoavany tsy manam-petra (...) Nataon'Andriamanitra ho tsara tarehy tokoa izao tontolo izao satria fifaliany ny fahasambarantsika. CT, 186-188.

Mba hahatonga ny ankizy sy ny tanora ho salama tsara sy ho faly lalandava ary havitrika ka hitombo rafi-kozatra sy saina, dia tokony ho eny an-kalamanjana matetitetika izy ireo ary hanana raharaha sy fialam-boly mifandrindra tsara ihany koa. — CT, 83.

Tsy eo amin'ny haitraitra na eo amin'ny fananan-javatra sarobidy no misy ny tena fahasambarana, fa eo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra eo afovoan'ny zavaboary mahatalanjona. — PM, t. 29. -